Alle lof is aan Allah de Heer der Werelden. Vrede en zegeningen zij met onze profeet Muḥammed , zijn familie en al zijn metgezellen.

Vervolgens dit:

Ik heb een artikel gelezen dat in bepaalde kranten is gepubliceerd waarin bepaalde pre-islamitische handelingen worden geprezen en naar worden uitgenodigd. Zoals astrologie, (het lezen van) horoscopen en bijgeloof. Vandaar dat ik het als een plicht zag om te waarschuwen tegen de leugenachtige inhoud van dit artikel. Dus ik zeg hierop:

Hetgeen wat astrologie, bijgeloof en horoscopen worden genoemd zijn pre-islamitische handelingen die de islam heeft afgeschaft en heeft verduidelijkt dat zij onder shirk (afgoderij) vallen. Dit omdat het datgene bevat van het afhankelijk zijn van een ander dan Allah (تعالى), het geloven dat schade en voordelen van een ander komen dan van Hem (تعالى) en het geloven van waarzeggers en helderzienden die valselijk kennis van het onzienlijke claimen. Zij knoeien met de hoofden van naïeve en onnozele mensen om hen zodoende van hun geld af te persen en hun geloofsleer (ʿaqīda) te veranderen.

De profeet heeft gezegd:

“Degene die iets leert van astrologie, leert een gedeelte van siḥr (tovenarij) waarvan hij (degene die het leert) meer verkrijgt zolang hij dit blijft doen.”[1]

En an-Nasāʾī overlevert op gezag van Abī Hurayra (رضي الله عنه) dat de profeet heeft gezegd:

“Degene die een knoop bindt en vervolgens erop blaast die heeft siḥr gepleegd, en degene die siḥr pleegt begaat shirk en degene die iets ophangt[2] wordt eraan toevertrouwd.”

Dit wijst erop dat siḥr afgoderij met Allah (تعالى) is en dat degene die afhankelijk is van de uitspraken van waarzeggers en helderzienden die wordt aan hen toevertrouwd en de hulp van Allah wordt hem ontzegd.

Moslim overlevert op gezag van een aantal echtgenotes van de profeet dat hij heeft gezegd:

“Degene die naar een helderziende gaat en hem ergens over vraagt, zijn gebed wordt voor 40 dagen niet geaccepteerd.”

En op gezag van Abī Hurayra (رضي الله عنه) dat de profeet heeft gezegd:

“Degene die naar een waarzegger gaat en geloofd wat hij zegt, die heeft ongeloof gepleegd in datgene wat aan Muḥammad  is geopenbaard.”[3]

En op gezag van ʿImrān b. Ḥusayn in marfūʿ vorm:

“Degene die taṭayyur[4] verricht of dit door anderen laat doen, waarzeggerij verricht of dit door anderen laat doen, siḥr verricht of dit door anderen laat doen, die is niet van ons. En degene die naar een waarzegger gaat en geloofd wat hij zegt, die heeft ongeloof gepleegd in datgene wat aan Muḥammad  is geopenbaard.” [5]

Ibn al-Qayyim (رحمه الله) heeft gezegd:

“Degene die bekend staat bij hen dat hij goed is in az-zajr[6] wordt een waarzegger genoemd. De bedoeling hiervan is dat men weet dat degene die beweert dat hij kennis heeft over iets van het onzienlijke, die valt onder waarzeggerij, zo ook degene die zich ermee associeert. Dit omdat hij (in bepaalde gevallen) correct kan zijn in bepaalde onzienlijke zaken en dit plaatsvindt door middel van onthulling. Een gedeelte ervan (i.e. de onthulling) is van de shayṭān of het kan komen door een goed voorteken, geomantiek, aṭ-ṭayra[7], het gooien van stenen, het trekken van lijnen op de grond, astrologie, waarzeggerij, siḥr en dergelijke zaken die onder de wetenschappen van al-Jāhiliyya vallen. Met al-Jāhiliyya bedoelen we alles wat niet valt onder het volgen van de Boodschappers (عليهم السلام). Zoals de filosofen, waarzeggers, astrologen en de Arabische dahriyya[8] die aanwezig waren voor de zending van de profeet .

Deze wetenschappen komen van bepaalde volkeren die geen kennis hebben van hetgeen waarmee de profeet mee is gekomen. Al deze zaken, daarvan wordt degene die ze verricht als waarzegger en helderziende bestempeld. Degene die dus naar hen toe gaan of hen geloofd in wat zij zeggen die valt onder dit dreigement. En sommige mensen hebben deze wetenschappen van hen geërfd en zijn gaan claimen dat zij kennis bezitten over het onzienlijke welk Allah voor Zichzelf heeft gehouden. En zij beweerden dat zij de awliyāʾ (vrienden) van Allah zijn en dat het wonderbaarlijke voorvallen (karamāt) zijn.” Einde woorden van Ibn al-Qayyim (رحمه الله).

En het is duidelijk geworden uit de uitspraken van de profeet  en uit de vonnissen van de geleerden en de fuqahāʾ (fiqh geleerden) van deze umma (gemeenschap) dat astrologie, horoscopen, palm lezen, koffiedik kijken en bijgeloof allen vallen onder de wetenschappen van al-Jāhiliyya (pre-islamitische tijdsperiode). Deze wetenschappen vallen onder de slechtheden die door Allah en Zijn boodschapper zijn verboden. En zij vallen onder de pre-islamitische handelingen en valse wetenschappen waar de islam voor heeft gewaarschuwd, als nietig heeft verklaard en het verrichten ervan heeft verboden. Zo ook heeft de islam het verboden om naar degenen te gaan die het verrichten en hen erom te vragen of hen te geloven waar zij hem over berichten.

Want het valt onder de onzienlijke kennis die Allah voor Zichzelf heeft gehouden. Allah (تعالى) zegt:

“Zeg: Niemand in de hemelen en de aarde kent het onzienlijke, behalve Allah.” [an-Naml (27): 65]

Mijn advies aan eenieder die afhankelijk is van deze zaken om berouw te tonen en vergiffenis te vragen aan Allah. Dat hij alleen op Allah steunt en op Hem in al zijn zaken vertrouwt (samen) met het nemen van de islamitisch vastgestelde, tastbare, toegestane middelen. Dat hij deze pre-islamitische zaken verlaat en er ver weg van wegblijft. Hij dient op te passen om hen (die de bovengenoemde zaken verrichten) te vragen of hen te geloven. Dit in gehoorzaamheid van Allah en Zijn boodschapper en ter bescherming van zijn religie en geloofsleer. Wij vragen Allah om ons en de moslims begrip in Zijn religie te schenken, om te handelen naar Zijn Wetgeving en dat Hij onze harten niet laat dwalen na leiding.

En alle lof is aan Allah de Heer der Werelden. Vrede en zegeningen zij met onze profeet Mohammed , zijn familie en al zijn metgezellen.

Bron: Zie officiële website van de Shaykh: https://binbaz.org.sa/old/38158 & screenshot hieronder.
Vertaling: Yūsuf Abū Ṣafiyya
Publicatie: www.ahloelhadieth.nl

[1]Overgeleverd door Abū Dāwūd op gezag van ʿAbdullah b.  ʿAbbās (رضي الله عنهما) met een authentieke ketting.

[2]Voetnoot vertaler: Zoals een amulet of een oogje aan een ketting ter bescherming tegen het kwade oog.

[3]Overgeleverd door de vier sunnan (m.a.w.  Abū Dāwūd, at-Tirmidhī, an-Nasāʾī en ibn Māja).

[4]Voetnoot vertaler: Het zien van een goed of slecht voorteken aan de hand van de vlucht van de vogels. Een vogel wordt losgelaten om vervolgens te kijken naar welke richting deze vliegt. Wanneer de vogel naar rechts vliegt werd dit gezien als een goed teken en wanneer deze naar links vliegt werd dat gezien als een slecht teken.

[5]Overgeleverd door al-Bazzār met een goede ketting.

[6]Voetnoot vertaler: De oorsprong van az-zajr is het loslaten van een vogel om te kijken welke richting deze vliegt wat een vorm van waarzeggerij en voorspelling is. Onder az-zajr vallen ook andere soorten bijgeloven zoals het trekken van lijnen op de grond.

[7]Zie voetnoot nr. 4.

[8]Voetnoot vertaler: Degenen die het hiernamaals ontkennen.

Screenshot Arabische Bron: