Shaykh ʿAbd al-ʿAzīz b. Bāz werd het volgende gevraagd:

Wat zijn de authentieke ʿaqīda (geloofsleer) boeken die u de student van de kennis adviseert te lezen en voldoening mee te hebben. En wat is uw advies voor de uitnodigers die de mensen uitnodigt vanonder de leken van het platteland die behoeftig zijn aan het leren van de fundamenten van de ʿaqīda.

Antwoord:

De geweldigste en meest profijtvolle boek in ʿaqīda is het boek van Allah, de Qorʾān. In dit boek zit leiding en licht. Dus ik adviseer eenieder, mannen en vrouwen, oud en jong om zich te bekommeren om de Qorʾān en om zich in te zetten om deze te memoriseren en in het vermeerderen van het reciteren ervan. Hij (i.e. Qorʾān) is het boek van ʿaqīda en het boek van leiding en hij (i.e. Qorʾān) is de genezer en de profijtvolle.

Zoals Allah (جل و على) zegt:

“Voorwaar, de Qorʾān leidt naar datgene wat rechtvaardiger en meest juist is.” [al-Isrāʾ (17): 9]

“Zeg: “Hij (i.e. de Qorʾān) is voor degenen die geloven, Leiding en genezing.” [al-Fuṣilat(41): 44]

En hij (i.e. Qorʾān) is de rechte weg. Dus ik adviseer alle moslims waar dan ook, alle mannen en vrouwen, Arabieren en niet-Arabieren, ik adviseer hen allen om vast te houden aan de Qorʾān. En om de Qorʾān te verheerlijken en ernaar te handelen en om zijn (i.e. Qorʾān) recitatie te vermeerderen waar men dan ook mag zijn, vanuit de muṣḥaf en vanuit memorisatie. En om zijn geboden uit te voeren en weg te blijven van zijn verboden.

Hij (i.e. Qorʾān) is het boek van ʿaqīda, handelen, leiding, vreugde en al het goede zit erin. En het bevat de uitnodiging naar al het goede en het bevat een uitnodiging naar edele manieren en oprechte handelingen. En het bevat verhalen over het verleden, over het goede en slechte. Hij (i.e. Qorʾān) bericht ons over de mensen van het goede en slechte in het verleden. Dus het is aan de gelovige man en vrouw om datgene eruit te nemen wat verwijst naar het goede en op te passen en weg te blijven van datgene wat slecht is waar de Qorʾān voor heeft gewaarschuwd.

Vervolgens de overleveringen van de profeet . De boeken van ḥadīth zoals de Ṣaḥīḥ[1] en de Sunnan[2] en de authentieke Musnads[3]. De geleerden geven gradaties aan de overleveringen, zij onderwijzen het aan de mensen en verspreiden (deze overleveringen) onder hen.

En ook alle bekende ʿaqīda boeken van de geleerden van Ahlus-Sunna wal Jamāʿa, de goede bekende boeken daar dient men hulp bij te zoeken en ervan te profiteren in het onderwijzen van het goede aan de mensen. De bekende boeken van de vrome voorgangers zoals de boeken van Shaykh al-Islām b. Taymiyya en Ibn al-Qayyim (رحمهما الله) en andere bekende geleerden die bekend staan om hun juiste ʿaqīda. En zoals de boeken van Shaykh Muḥammed b. ʿAbdul-Wahāb (رحمه الله) en de imāms van de daʿwa uit Najd. Toen Allah deze daʿwa vergemakkelijkte in de 12de eeuw en zij (de geleerden van Najd) datgene schreven en verzamelde waarmee Allah de mensen mee liet profiteren zoals:

 • Kitāb at-tawḥīd
 • Uṣūlat-thalāta
 • Kashf as-shubuhāt
 • Adāb mashīila aṣ-ṣalaat
 • De Rasāʾīl (verhandelingen) van de geleerden in het boek Dorar as-sinīya
 • Taysīr al-ʿazīz al- ḥamīd sharḥ kitāb at- tawḥīd van Shaykh Sulaymān.

Dit zijn de geweldige boeken. En zo ook:

 • ʿAqīda al-waṣatiyya van Shaykh al-Islām b. Taymiyya
 • At-Tadmuriyya
 • Minhāj al-sunna
 • Al- Ḥamawiyya
 • ʿAqīda at-Ṭaḥawiyya en haar uitleg van Ibn Abī al- ʿIzz
 • Lumʿat al-Iʿtiqād van al-Mughnī

En andere soortgelijke goede boeken, de boeken van de vrome voorgangers die een persoon steunen in het goede en de waarheid verspreiden en de mensen het goede onderwijzen.

Bron: https://binbaz.org.sa/books/pdf/17841 of Majmūʿ fatāwā wa maqalāt mutanawiʿa deel 28 blz. 72-75.
Vertaling: Yūsuf Abū Ṣafiyya
Publicatie: www.ahloelhadieth.nl

[1]Voetnoot vertaler: Ṣaḥīḥ al-Bukhārī en Ṣaḥīḥ Muslim.

[2]Voetnoot vertaler: Tirmidhī, Abū Dāwūd, an-Nasāʾī & Ibn Māja.

[3]Voetnoot vertaler: Zoals de Musnad van Imām Aḥmad.

Screenshots Arabische Bron: