Shaykh Ṣāliḥ b. Fawzān al-Fawzān werd het volgende gevraagd:

Wat is uw uitspraak over degene wanneer er tegen hem gezegd wordt: Vrees Allah met betrekking tot sommige zonden (die je pleegt) zoals het scheren van de baard, roken en het dragen van kleding onder de enkels[1] en hij hierop zegt:

“Het geloof (iemaan) is in het hart en niet in het laten staan van een baard, het stoppen met roken of in het dragen van kleding boven de enkels. Allah kijkt niet naar de lichamen maar Hij kijkt naar de harten.”

Antwoord:

Deze woorden worden vaak herhaald door sommige onwetenden of verdraaiers. Het is een waar woord waar men valsheid mee bedoelt. Want degene die deze woorden zegt die wenst daarmee zijn zonden te rechtvaardigen. Want hij beweert (hiermee) dat zijn geloof in het hart voldoende is en dat het verrichten van vrome handelingen en het verlaten van verboden zaken niet hoeft. En dit is een duidelijke fout.

Want het geloof bevindt zich niet alleen in het hart! Integendeel het geloof (imān) is zoals Ahlus-Sunna wal Jamāʿa hebben verduidelijkt. Namelijk het uitspreken met de tong, het geloof in het hart en het handelen ernaar met de ledematen.

Imām Ḥassan al-Baṣrī (رحمه الله) zei: “Īmān is niet door uiterlijk vertoon of wensen, maar het (oprecht geloof) is datgene wat zich heeft genesteld in het hart en de ledematen waar maken.”

Het verrichten van zonden en het laten van gehoorzaamheid is een bewijs dat het hart geen geloof bezit of dat er een zwakte is in het geloof. Allah (تعالى) zegt:

“O jullie die geloven nuttig geen rente…” [Āl-ʿImrān (3):130]

“O jullie die geloven vrees Allah…” [Al-Māʾida (5):35]

“Wie (van hen) in Allah en de laatste dag gelooft en goede daden verricht.” [Al-Māʾida (5):69]

“Waarlijk, degenen die geloven en goede daden verrichten…” [Al-Baqara (2):277]

“Wie (van hen) in Allah en de laatste dag gelooft en goede daden verricht.” [Al-Baqara (2):62]

Het geloof is dus niet compleet behalve met vrome handelingen en het verlaten van zonden. Allah (تعالى) zegt ook:

“Bij de tijd. Voorwaar, de mens lijdt zeker verlies. Behalve degenen die geloven en goede daden verrichten, en elkaar aansporen tot waarheid en elkaar aansporen tot geduld.” [Al-ʿAsr (103):1-3]

“O jullie die geloven gehoorzaam Allah en gehoorzaam de Boodschapper…” [An-Nisāʾ(4):59]

“O jullie die geloven, geef gehoor aan Allah en aan de Boodschapper wanneer hij jullie oproept naar datgene wat jullie tot leven brengt.” [Al-Anfāl (8):24]

Uiterlijke handelingen zonder innerlijk geloof zijn dus niet voldoende. Want dit is de eigenschap van de hypocrieten die zich in het laagste gedeelte van het Hellevuur bevinden.

Zo ook is het niet voldoende om geloof te hebben zonder het uitspreken (ervan) met de tong en het handelen ernaar met de ledematen. Want dit is de madhab (overtuiging) van de Murjiʿa[2] van onder de Jahmiyya[3] en hun soorten. En dit is een valse madhab. Echter, het is verplicht om geloof te hebben met het hart, het uitspreken (ervan) met de tong en het handelen ernaar met de ledematen.

Het verrichten van zonden duidt op een zwakte in geloof in het hart. Want geloof neemt toe met goede daden en neemt af met het verrichten van zonden.

Bron: Al-Muntaqāmin Fatāwa al-Fawzān deel 1, blz. 19-20. Uitgever: Dār al-Imām Aḥmad, Cairo Egypte. 1ste druk 2013.
Vertaling: Yūsuf Abū Ṣafiyya
Publicatie: www.ahloelhadieth.nl

[1]Voetnoot vertaler: Dit geldt uiteraard alleen voor mannen.

[2]Voetnoot vertaler: Murjiʿa: Een van de dwalende sekte die de daden scheiden van imān (geloof). De handelingen horen dan ook niet tot al-imān. Zij zeggen dat het geloof in het hart zit. Verder zien zij de grootste zondaar als een gelovige met volmaakte imān, ook al verricht hij zo veel zonden als hij wil. Zie het volgende boekje voor meer informatie over deze sekte: Een glimp op de dwalende groeperingen van Shaykh Ṣāliḥ b. Fawzān al-Fawzān.

[3]Voetnoot vertaler: Jahmiyya: Een van de dwalende sekte die vernoemd is naar Jahm b. Ṣafwān die ter dood werd veroordeeld vanwege zijn ketterij. Zij bevestigen geen Namen noch de Eigenschappen van Allah. Verder hebben ze nog andere afdwalingen. Zie het volgende boekje voor meer informatie over deze sekte: Een glimp op de dwalende groeperingen van Shaykh b. Fawzān al-Fawzān.

Screenshots Arabische bronnen: