Shaykh Ṣāliḥ b. Fawzān al-Fawzān werd het volgende gevraagd:

Is het zo dat hetgeen waar de islamitische umma mee is getroffen aan zwakte en achtergesteldheid komt doordat de zuivere tawḥīd niet wordt verwezenlijkt?

Antwoord:

Ja, er is geen twijfel over mogelijk dat hetgeen de moslims mee zijn getroffen door henzelf komt. Als zij terug zouden keren naar hun religie en deze zouden corrigeren en verwezenlijken en in het specifiek de ʿaqīda (geloofsleer), dan zou de overwinning tegenover hun vijanden tot stand komen.

Zoals dit heeft plaatsgevonden bij de voorgangers nadat zij de tawḥīd hadden verwezenlijkt, hun religie praktiseerden en henzelf hadden gerectificeerd. Allah gaf hen hierdoor de overwinning en hulp. Wanneer er gebreken ontstaan dan ontstaat er een nederlaag.

Toen er een lichte overtreding plaatsvond bij sommige metgezellen in de aanwezigheid van de boodschapper ﷺ tijdens de veldslag van Uḥud, werden de moslims getroffen door een grote ramp. Zeventig personen werden gedood (als martelaars) en de boodschapper ﷺ liep een hoofdwond op, wat hem (onder het bloed) bedekte, en de ringen van zijn harnas zonken zich in zijn hoofd ﷺ. Ook viel hij in een gat wat door de veelgodenaanbidders (mushrikīn) was gegraven.

Dit vanwege een overtreding van sommige metgezellen. De profeet ﷺ gebood hen om te blijven staan op de berg. Echter verlieten zij deze berg en kwamen naar beneden. Allah (تعالى) zegt:

‟En voorzeker Allah heeft zijn belofte aan jullie vervuld toen jullie met Zijn toestemming jullie vijand gingen doden, totdat jullie verzwakte en met elkaar begonnen te redetwisten over de opdracht, en jullie waren ongehoorzaam nadat Hij jullie liet zien waar jullie van houden (de buit). Vanonder jullie zijn er die de dunyā willen en vanonder jullie zijn er die het hiernamaals willen. En toen leidde Hij jullie van hen (de vijanden) af om jullie te testen. Maar voorzeker, Hij vergaf jullie en Allah is de Bezitter van de Gunsten voor de gelovigen.” [Āl -ʿImrān (3):152]

Als dit heeft plaatsgevonden bij de beste schepping, hoe zit het dan met degenen die na hen komen?

Allah (جل و علا) zegt:

‟Er is geen ramp die jullie treft, of het is vanwege wat jullie handen hebben voortgebracht. En Hij vergeeft veel.” [As-Shūra (42):30]

En Hij (سبحانه) zegt over de veldslag van Uḥud:

‟Toen jullie een ramp trof (bij Uḥud), hoewel jullie (de vijand) met een dubbele ramp hadden getroffen (bij Badr), zeiden jullie: ‛waar komt dit vandaan?′ Zeg: ‛dat komt van jullie zelf.′ Voorwaar, Allah is Almachtig over alle zaken.” [Āl -ʿImrān (3):165]

Hetgeen hen trof kwam door henzelf vanwege de overtreding die door sommigen van hen werd begaan.

Vergelijk datgene wat door een aantal metgezellen  plaatsvond in Uḥud met datgene waar de moslims zich vandaag de dag op bevinden. Je zult een groot verschil zien!

En de moslims zouden het nog erger hebben als het niet voor de genade van Allah was.

Wij vragen Allah om zijn religie te doen zegevieren en de moslims laat terugkeren naar hun religie op een correcte manier.

Bron: At-Tawḥīd yā ʿibād Allah, blz. 38-39. Uitgever: Dār kunūz ishbīlīyā lil-nashr wat-tawzīʿ, Riyad Saoedi-Arabië. 1ste druk 2008. Zie screenshots hieronder.
Vertaling: Yūsuf Abū Ṣafiyya
Publicatie: www.ahloelhadieth.nl

Screenshots Arabische Bron: