Shaykh Ṣāliḥ b. Fawzān al-Fawzān werd het volgende gevraagd:

Het verspreiden van geruchten is een gevaarlijke zaak. Sommige mensen volgen deze geruchten op en verspreiden deze dan meteen op fora`s, zittingen en het internet zonder erbij na te denken. Kunt u wat zeggen over het gevaar van geruchten binnen de islamitische sharīʿa (wetgeving)?

Antwoord:

In de naam van Allah, de Erbarmer, de Barmhartige.

Alle lof is aan Allah. Moge Allah`s zegeningen en vrede op Mohammed ﷺ, zijn familie, en al zijn metgezellen zijn.

Vervolgens dit:

De moslim dient zijn tong te behoeden voor woorden waar geen profijt in zit, of woorden die hem of anderen schaden. En geruchten vallen onder deze bovengenoemde woorden. Of het nu slechte geruchten zijn of geruchten zijn die te maken hebben met individuen of de umma (gemeenschap).

Het is aan de moslim om (zaken) te verifiëren en er niet over te spreken behalve in uiterste noodzaak. Allah (سبحانه وتعالى) zei:

“O jullie die geloven, wanneer een fāsiq (zondaar) met een bericht komt, verifieer het dan nauwkeurig, anders treffen jullie uit onwetendheid een volk met een ramp, waarna jullie spijt zouden krijgen van wat jullie deden.” [Al-Ḥujurāt (49):6]

Wanneer een moslim iets slechts over zijn broeder hoort, dan dient hij dit te verbergen en niet te verspreiden. Ook al is het waar.

Dus ook al is het waar wat hij heeft gehoord over zijn broeder, en het is iets schadelijks voor deze broeder, dan dient hij dit te verbergen en hem vervolgens privé te adviseren. Hij verspreidt dus geen slechte berichten over hem ook al zijn ze waar! Want dit valt ook onder roddel. En Allah (تعالى) heeft gezegd:

“En roddel niet over elkaar. Zou iemand van jullie het vlees van zijn dode broeder willen eten? Jullie zouden het zeker haten. En vreest Allah. Voorwaar, Allah is Vergevensgezind, Meest Barmhartig.” [Al-Ḥujurāt (49):12]

En de profeet ﷺ heeft roddel verduidelijkt als zijnde:

‟Het vermelden van je broeder met datgene wat hij haat.”

Zij (de metgezellen) zeiden:

‟O boodschapper van Allah, wat nou als het waar is wat ik over mijn broeder zeg?”

De boodschapper van Allah ﷺ zei hierop:

‟Als het waar is dan heb je over hem geroddeld en als het niet waar is dan heb je hem gelasterd.”

Met andere woorden, je hebt over hem gelogen door laster. Dus je bent hoe dan ook zondig! Of het nou waar is wat je over hem zegt of niet. Het is een van de twee, of je roddelt over hem of je liegt over hem. En beiden zijn een misdaad.

Dit heeft betrekking op de rechten van individuen. Zo ook met de rechten van de gemeenschap en het recht van veiligheid en datgene wat vrede verstoord.

Een moslim dient (ellendige) gebeurtenissen en geruchten te verbergen om zodoende de mensen niet bang te maken. Hij dient deze niet te verspreiden tussen de mensen. Want dit is het pad van de hypocrieten. Zij zijn het die geruchten opvangen en deze tussen de moslims verspreiden om hen bang te maken. Allah (تعالى) zei:

“En als zij met jullie (ten strijde) zouden trekken, dan zouden zij voor jullie niets vermeerderd hebben dan wanorde, en zij zouden zeker tussen jullie heen en weer rennen om tussen jullie tweedracht te zaaien. En onder jullie zijn er die geneigd zijn naar hen te luisteren. En Allah kent de onrechtplegers.” [At-Tawba (9):47]

En Allah (تعالى) zei:

‟Voorwaar, degenen die er van houden dat onzedelijkheid zich verspreidt onder degenen die geloven. Voor hen is er een pijnlijke bestraffing in deze wereld en in het hiernamaals. En Allah weet, terwijl jullie niet weten.” [An-Nūr (24):19]

Dit is een strenge bedreiging! Een moslim dient dus geen geruchten en slechte berichten te verspreiden die de moslims angst aan jagen.

En wanneer dit bericht of deze (ellendige) gebeurtenis een gevaar is voor de moslims wat een genezing vergt, dan is de genezing niet dat men dit tussen degenen verspreidt die de genezing niet in handen hebben. Echter men dient hiermee terug te keren naar de leiders zodat zij tot een genezing kunnen komen en het gevaar ervan kunnen afwenden. Allah (تعالى) zei:

“En als er een zaak tot hen komt waarbij het openbaar geding op het spel staat, van vrede of van angst, dan maken ze het bekend (onder de mensen). Hadden zij de zaak maar gerefereerd aan de Boodschapper of zij die boven hen in gezag zijn geplaatst van onder hen, dan zouden de werkelijke onderzoekers het zeker (direct) van hen begrepen hebben. En ware het niet de gunst en van Allah en Zijn genade voor jullie, dan zouden jullie zeker de shayṭān aan gevolgd hebben, behalve een klein aantal van jullie.” [An-Nisāʾ (4):83]

In ieder geval, de moslim dient zijn tong te behoeden en geen geruchten en schandalen te verspreiden. Hij dient stilte en bedekking te gebruiken. En hij dient duʿāʾ te verrichten voor de rectificatie van de islam en de moslims en hun zaken. Zo dient een moslim te zijn!

Bron: Beluister de audio hieronder.
Vertaling: Yūsuf Abū Ṣafiyya
Publicatie: www.ahloelhadieth.nl