Imām aṭ-Ṭaḥāwī (رحمه الله) zei:

“En wij (ahl as-sunna wal-jamāʿa) zien het niet als geoorloofd om in opstand te komen tegen onze Imāms en zij die de autoriteit over ons hebben, ook al zijn ze onrechtvaardig.”

Imām al-Albānī (رحمه الله) zei hierover:

De uitlegger (Ibn Abī-l-ʿIzz) heeft hierbij vele overleveringen vermeld, waarvan de authenticiteit is nagegaan in zijn boek. Hij zegt hierna: “Voor wat betreft de verplichting om hen (de ḥukām of regeringsleiders) te gehoorzamen, ook al zijn ze onrechtvaardig, (dan is de reden daarvoor) dat het onder het gezag uittreden bij hen, consequenties met zich meebrengt die vele malen groter zijn, dan dat hun onrechtvaardigheid met zich meebrengt. Sterker nog, bij het geduldig verdragen van hun onrechtvaardigheid, worden de zondes gewist. Immers, Allah heeft hen slechts wegens de verdorvenheid van onze handelingen, over ons in autoriteit gesteld. En de verrekening is op basis van de soort handeling. Het is daarom aan ons om ons best te doen in het zoeken van vergiffenis, berouw, en het corrigeren van ons handelen.

Allah (تعالى) zei:

“En wat voor een rampspoed jullie ook treft, het is door wat jullie eigen handen ervan gemaakt hebben. En Hij vergeeft veel.” [Ash-Shūrā:30]

“En zo maken Wij de onrechtplegers elkaars helpers vanwege dat wat zij verwierven.” [Al-Anʿām:129]

Als een groep zich dus vrij wil maken van het onrecht van hun leider, dan moeten zij (zelf) het onrecht achterwege laten.” [Einde woorden Ibn Abī-l-ʿIzz]

Ik (al-Albānī) zeg hierop:

Hierin is een verduidelijking van de weg om zich vrij te maken van het onrecht van een regeringsleider, die “van onze soort zijn en onze eigen taal spreken” en dat is dat de moslims tawba maken naar hun Heer en zij hun geloofsleer corrigeren, en zichzelf en hun families opvoeden met de correcte islam, waarbij zij de volgende uitspraak van de Meest Verhevene tot uiting brengen:

“Waarlijk, Allah verandert de toestand van een volk niet totdat zij datgene in henzelf veranderen.” [Ar-Raʿd:11]

En de weg om zichzelf vrij te maken, is niet zoals sommige mensen denken, om in opstand te komen met wapens tegen de regeringsleiders, of door middel van een militaire coup de macht te grijpen. En naast het feit dat het behoort tot de innovaties van deze tijd, is het ook tegenstrijdig aan de teksten van de (islamitische) wetgeving, waarin het bevel staat om datgene wat in onszelf is te veranderen. En zo ook is het noodzakelijk om een fundament neer te leggen, waarop gebouwd kan worden:

“En Allah zal zeker diegenen helpen die Hem (Zijn Religie) helpen. Voorzeker! Allah is Meest Krachtig, Meest Machtig.” [Al-Ḥaij:40]

Bron: Al-ʿAqīda aṭ-ṭaḥāwīyya sharḥ wa taʿlīq blz. 77-79. Uitgever: Maktaba al-maʿārif lil-nashr wa at-tawzīʿ, Riyad Saoedi-Arabië. 1ste druk 2001. Zie screenshots hieronder.
Publicatie: www.ahloelhadieth.nl

Screenshots Arabische Bron: