Shaykh Muḥammad b. Ṣāliḥ al-Uthaymīn werd het volgende gevraagd:

Weledele Shaykh, moge Allah u belonen. Wij willen graag weten wat Salafiyya als methodiek inhoudt. Dienen wij onszelf daar aan toe te schrijven? Mogen wij een ander afkeuren die zichzelf er niet aan toeschrijft of het afkeurt om jezelf met het woordje selefie te noemen of dergelijke?

Antwoord:

Salafiyya is het volgen van de methodiek van de Profeet ﷺ en zijn metgezellen. Want zij (de metgezellen) zijn degenen die ons voor zijn gegaan. Het volgen van hen is dus Salafiyya.

Wat betreft het nemen van Salafiyya als een specifieke methodiek waarbij een persoon zich ermee afzondert, één ieder tot dwalende verklaard die met hem in geschil raakt vanonder de moslims ook al bevinden zij zich op de waarheid en Salafiyya als een ḥizbī[1] methodiek neemt, dit is zonder twijfel tegenstrijdig aan selefiyyah!

De Salaf (vrome voorgangers) allen nodigen uit naar het bereiken van overeenstemming en harmonie rondom het boek van Allah en de sunna van de Boodschapper van Allah ﷺ. En zij verklaren niemand tot dwalende die hen tegen gaat op basis van taʾwīl (verkeerde interpretatie) behalve in zaken van geloofsleer. Want zij (de Salaf) zien degenen die hen tegen gaan in zaken van geloofsleer als dwalende. Wat betreft de praktische zaken daar zijn zij wat gemakkelijker in.

Maar sommigen die Salafiyya volgen in onze tijd verklaren één ieder tot dwalende die hen tegen gaat ook al is de waarheid met hem. Sommigen hebben Salafiyya als ḥizbiyya methodiek genomen zoals de methodiek van andere groepen die zichzelf toeschrijven aan de islam[2]. Dit is hetgeen wat afkeurenswaardig is. Kijk naar de madhab van de vrome voorgangers en hun methodiek en ruime borst wanneer het gaat om geschillen waarbij al-ijtihād[3] is toegestaan. Zij verschilden zelfs in grote zaken. In zaken van geloofsleer en praktische zaken.

Zo zie je dat sommigen van hen ontkennen dat de boodschapper ﷺ zijn Heer heeft gezien terwijl anderen dit bevestigden. Zo zie je dat sommigen van hen zeggen dat hetgeen op de dag des oordeel wordt gewogen de daden zijn terwijl anderen zeggen dat de handelaar (degene die de daden verricht) wordt gewogen en weer anderen zeggen dat het de schriften (waar de daden in staan) zijn die gewogen worden. Zo zie je ze ook veel geschillen in fiqh (jurisprudentie) zaken. In zaken van het huwelijk, erfenis, handelstransacties en dergelijke. Ondanks dit verklaarde niemand van hen elkaar onderling als dwalende.

Dus Salafiyya als zijnde een specifieke ḥizb (groep) met privileges die anderen tot dwalende verklaren, zij hebben niets met Salafiyya te maken.

Salafiyya is het volgen van de Salafī methodiek in zaken van geloofsleer, uitspraken, handelingen, harmonie, overeenstemming, barmhartigheid en genegenheid. Zoals de profeet ﷺ heeft gezegd:

“Het voorbeeld van de gelovigen in hun genegenheid, barmhartigheid en sympathie is zoals één lichaam. Wanneer een lichaamsdeel klaagt, klaagt het gehele lichaam over koorts”

Bron: Liqā al-Bāb la-Maftūḥ nr. 57. Beluister de audio hieronder.
Vertaling: Yūsuf Abū Ṣafiyya
Publicatie: www.ahloelhadieth.nl

[1] Voetnoot vertaler: Ḥizbiyya (Sektarisme). Het hebben van loyaliteit en alliantie naar een specifieke individu of groep die de Qurʾān en Sunna tegengaan en omwille van deze individu of groep liefde en haat tonen.

[2] Voetnoot vertaler: Shaykh ʿAbd as-Salām al-Burjis (رحمه الله) zei: “En spijtig genoeg zeg ik: er zijn er die van Salafiyya een ḥizb hebben gemaakt zoals deze aḥzāb (d.w.z. Ikhwān al-Muslimīn, Jamāʿat at-Tablīgh, etc.). En er zijn er die zich haasten om Salafiyya te maken zoals deze groepen. Wij pleiten onszelf hiervan vrij bij Allah (سبحانه و تعالى) en wij zoeken toevlucht bij Allah van deze kwade handeling!” Zie Majmūʾ Muʿalafāt wa Taḥqīqāt van de ShShaykh, deel 3, blz. 81.

[3] Voetnoot vertaler: Ijtihād, wat letterlijk inspanning betekend. Hier gaat het om islamitische geleerden die zich inspannen om tot een wettelijk oordeel te komen over een bepaalde kwestie waar geen duidelijk bewijs voor is.

Beluister de audio in het Arabisch hieronder: