Imām ʿAbdullah b. ʿAbd ar-Raḥmān Abā Buṭayn [1282NH] zei het volgende:

Wat betreft de Khawārij: Zij zijn degenen die onder het gezag uittraden van ʿAlī (رضي الله عنه) en daarvoor ʿUthmān (رضي الله عنه) hadden gedood. Zij verklaarden ʿUthmān, ʿAlī, Talḥa, Az-Zubayr, Muʿāwiyya en de groep van ʿAlī en Muʿāwiyya tot ongelovigen wiens bloed was toegestaan!

De oorsprong van hun methodiek is extremisme (ghulūw) wat Allah verboden heeft en waar de Profeet ﷺ tegen heeft gewaarschuwd. Zij verklaren één ieder tot ongelovige die een grote zonde begaat en sommige van hen verklaren anderen tot ongelovige vanwege kleine zonden. Zij verklaarden ʿAlī en zijn metgezellen niet tot ongelovige vanwege een zonde maar vanwege (de toestemming die ʿAlī gaf voor) het komen tot een oordeel (arbitrage) door ʿAmr b. al-ʿĀs en Abī Mūsa al-Ashʿarī. Zij (de Khawārij) zeiden hierover: “Het oordeel is voor Allah alleen!”

Zij gebruiken foutieve algemene bewijsvoeringen als bewijs voor het ongelovig verklaren van anderen vanwege zonden. Zoals de uitspraken van Allah (سبحانه):

“En wie Allah en Zijn boodschapper ongehoorzaam is, voor hem is er dan waarlijk het hellevuur voor eeuwig en voor altijd daarin verblijvend.” [Al-Jinn (72):23]

“En wie Allah en Zijn boodschapper ongehoorzaam is en Zijn grenzen overschrijdt, Hij zal hem een vuur doen binnentreden voor eeuwig daarin verblijvend.” [An-Nisāʾ (3):14]

“En wie een gelovige opzettelijk doodt, zijn bestraffing is de hel waarin hij voor eeuwig zal verblijven.” [An-Nisāʾ (3):93]

En andere soortgelijke verzen.

En Ahlus-Sunna wal-Jamāʿa zijn overeengekomen dat degenen die grote zonden plegen niet voor eeuwig in het hellevuur zullen verblijven wanneer zij op tawḥīd overlijden. En dat degene vanonder hen die het hellevuur binnentreedt vanwege zijn zonde eruit zal komen, zoals dit in vele overleveringen is overgeleverd van de Profeet ﷺ. Daarnaast, als de overspelpleger, de alcoholdrinker, de lasteraar, de dief en dergelijke ongelovigen en afvalligen waren, dan zou hun oordeel in dit wereld de doodstraf zijn zoals Allah dit bepaald heeft voor de afvalligen. Maar sinds Allah zweepslagen heeft bepaald voor de overspelpleger (die ongetrouwd is), de alcoholdrinker, de lasteraar en het verwijderen van de hand van de dief, duidt dit erop dat zij geen ongelovigen worden vanwege deze zonden zoals de Khawārij dit (wel) beweren!

De oorsprong van hun madhab is dus het ongelovig verklaren van zondaars en het ongelovig verklaren van de metgezellen van de Boodschapper ﷺ wiens bloed was toegestaan! Zij deden dit om dichter bij Allah te komen!

Wanneer dit duidelijk is dan wordt de dwaling van velen mensen in deze tijd duidelijk in hun bewering dat Shaykh Muḥammad b. ʿAbd al-Wahhāb (رحمه الله) en zijn volgelingen Khawārij zijn. Terwijl hun madhab tegenstrijdig is aan de madhab van de Khawārij! Want zij (ʿAbd al-Wahhāb en zijn volgelingen) tonen loyaliteit aan alle metgezellen van de Boodschapper van Allah ﷺ, erkennen hun gunsten, verplichten het opvolgen van hen, verrichten duʿāʾ voor hen en zij verklaren één ieder die hen lastert of bekritiseert tot dwalende! Zij (ʿAbd al-Wahhāb en zijn volgelingen) verklaren niemand tot ongelovige vanwege een zonde en zetten niemand buiten de islam vanwege een zonde.

Echter, degene die afgoderij (shirk) pleegt of shirk goedkeurt, die verklaren zij tot ongelovige. En de mushrik (degene die shirk pleegt) is een ongelovige door middel van het boek (de Qurʾān), de Sunna en de overeenstemming van de geleerden. Dus hoe kunnen zij met hen (de Khawārij) worden vergeleken?!!!

Degene die dit zegt is een koppig persoon die wenst om de mensen van deze daʿwa weg te jagen of een onwetende persoon die niets weet van de madhab van de Khawārij en dit uit blindheid zegt.

Bron: Ad-Durar as-Saniyya fīl-Ajwiba an-Najdiyya Deel 1 blz. 360-362. Zie screenshots hieronder.
Vertaling: Yūsuf Abū Ṣafiyya
Publicatie: www.ahloelhadieth.nl