Shaykh Ṣāliḥ Āl Ash-Shaykh zei het volgende:

Wanneer de mensen opgewekt worden en uit hun graven opstaan, gaan zij naar de verzamelplek (al-maḥshar[1]). Zij zullen hier langdurig staan in een staat van afzien en dorst. Zij zullen op dat moment zeer bang zijn vanwege het langdurig staan, vanwege hun zekerheid dat de afrekening is aangebroken en vanwege wat Allah (عز و جل) met hen zal doen.

Na een langdurige periode zal Allah als eerste aan zijn Profeet ﷺ zijn bassin[2] (ḥawḍ) presenteren. Het bassin van de Profeet ﷺ zal op de plek van de Dag des Oordeels plaatsvinden. Op het moment dat het staan voor de Heer der werelden te zwaar wordt en (waarbij) een dag de lengte van 50.000 jaar zal hebben. Degene die op zijn Sunna[3] sterft, zonder veranderingen of innovaties, die zal van het bassin drinken. Het drinken van het bassin van onze Profeet ﷺ zal zijn eerste geruststelling zijn.

Hierna zal aan iedere profeet zijn bassin gepresenteerd worden. De vromen van hun volk zullen er dan van drinken. Vervolgens zullen de mensen (weer) langdurig staan.

Hierna vindt de grote bemiddeling (ash-shafāʿa al-ʿuẓmā) plaats. Dit is de bemiddeling van de Profeet ﷺ dat Allah de afrekening van de schepping zal bespoedigen. Dit is zo terug te vinden in de lange overlevering waarin zij Ādam, daarna Nūḥ, daarna Ibrāhīm, enzovoorts zullen vragen. Vervolgens komen zij bij de Profeet ﷺ en zeggen zij tegen hem: “O Muḥammad…” Zij beschrijven dan hun situatie en of hij de zware toestand van de mensen kan verlichten door een spoedige afrekening (aan zijn Heer te vragen). Zij zeggen dan: “Bemiddel voor ons bij jouw Heer.” Waarop hij ﷺ zal zeggen: “Ik ben degene daarvoor, ik ben degene daarvoor.” Hij zal bij de Troon komen en (langdurig) neerknielen. Hij zal Allah (عز و جل) dan verheerlijken met lofprijzingen waar Allah hem (op dat moment) mee zal inspireren. Vervolgens wordt er gezegd: “O Muḥammad, hef je hoofd op. Vraag en je zult gegeven worden. Bemiddel en je bemiddeling zal geaccepteerd worden.” De grote bemiddeling om de afrekening te bespoedigen zal dan plaatsvinden.

Hierna vindt de tentoonstelling (al-ʿarḍ[4]) plaats. Het tentoonstellen van de handelingen. Na de tentoonstelling vindt de afrekening (ḥisāb) plaats. Na de eerste afrekening zullen de geschriften (ṣuḥuf) opvliegen[5]. De eerste afrekening valt onder de tentoonstelling waarin men zal discussiëren en met excuses zal komen. Vervolgens zullen de geschriften worden uitgerold. De mensen van de rechterzijde (aṣḥāb al-yamīn) zullen hun boek in hun rechterhand krijgen en de mensen van de linkerzijde (aṣḥāb ash-shimāl) hun boek in hun linkerhand. De boeken zullen gelezen worden. Na het lezen van het boek vindt er een tweede afrekening plaats om een einde te maken aan de excuses en om het (onbetwistbare) bewijs te leveren (tegen de schepping) door te lezen wat er in de boeken staat.

Hierna zal de weegschaal plaatsvinden. De zaken die wij vermeld hebben[6] zullen dan gewogen worden. Na de weegschaal zullen de mensen worden opgesplitst in groepen en soortgenoten. Ieder type met zijn type. De vaandels van de profeten zullen opgeheven worden. Het vaandel van Muḥammad ﷺ, het vaandel van Ibrāhīm (عليه السلام), het vaandel van Mūsā (عليه السلام), enzovoorts. De mensen zullen aan de hand van hun groep bij een vaandel aansluiten en gerangschikt worden. Ieder type bij zijn type. De onrechtplegers en de ongelovigen zullen ook verzameld worden met hun soortgenoten. Allah zei: “Verzamel degenen die onrecht pleegden, hun soortgenoten en dat wat zij aanbaden. Naast Allah.”[7] Dat houdt in dat: De geleerden van de mushrikīn[8] met de geleerden van de mushrikīn verzameld zullen worden, de onrechtplegers met de onrechtplegers, degenen die de wederopstanding ontkennen met de andere ontkenners ervan, degenen die de boodschap (risāla) ontkenden met de andere ontkenners ervan, enzovoorts. Soort met soort.

Hierna zal Allah de donkerte laten aanbreken in de richting van het hellevuur, wij zoeken toevlucht bij Allah (عز و جل). De mensen beginnen dan te lopen met het licht dat hen gegeven is. Deze Umma, inclusief de hypocrieten, zal dan op weg gaan. En wanneer zij onderweg zijn met hun lichten zal de bekende muur[9]gepresenteerd worden. Allah zei: “Dan zal er een muur tussen hen worden geplaatst met daarin een poort. Aan de binnenkant daarvan is er Genade (te vinden) en aan de buitenkant, ervoor, is er de bestraffing (te vinden). Zij (de hypocrieten) zullen naar hen (de gelovigen) roepen: “Waren wij niet met jullie?”[10] Allah (عز و جل) zal de gelovigen licht geven waarmee zij de brug (ṣirāṭ) kunnen zien. De hypocrieten worden echter niets gegeven. Zij zullen het samen met de ongelovigen uitschreeuwen in het hellevuur. Zij zullen (in de donkerte) lopen terwijl het hellevuur zich voor hen bevindt. Wij zoeken toevlucht bij Allah.

Vervolgens zal de Profeet ﷺ als eerste bij de brug komen. Op de brug zal hij voor zichzelf en zijn umma om genade vragen. Hij zal zeggen: “O Allah, red ons red ons. O Allah, red ons red ons.” De Profeet ﷺ en zijn umma zullen dan de brug oversteken. Eenieder zal op een manier oversteken naar gelang zijn handelingen[11]. Ook (de sterkte van) het licht zal naar gelang de handelingen zijn. Degenen die Allah (عز و جل) heeft vergeven zullen oversteken en een groep van de monotheïsten (muwaḥḥidīn) die Allah (عز و جل) wenst te bestraffen zal in het vuur vallen. En als zij klaar zijn met het vuur zullen zij zich samen voegen met de anderen (op een plek) voor het paradijs. Een plek die Allah (عز و جل) heeft klaargemaakt zodat de gelovigen onderling vergelding kunnen vragen (voor het onrecht wat hen is aangedaan door de ander). Vervolgens wordt wrok (bij de gelovigen) weggenomen zodat zij het paradijs zonder enige vorm van wrok kunnen betreden. De eersten die het paradijs zullen binnentreden na de Profeet ﷺ zijn de armen van de Muhājirīn, vervolgens de armen van de Anṣār, enzovoorts. Vervolgens de armen van de umma. Voor de rijken zal er een vertraging zijn vanwege de vereffening tussen hen en de schepping en de afrekening daarvan.

Bron: Sharh aṭ-Ṭaḥāwiyya blz. 228-230. Uitgever: Maktaba dār al-Ḥijāz lil-nashr wa at-tawzīʿ. 1ste Druk 2012.
Vertaling: Yūsuf Abu Ṣafiyya
Publicatie: www.ahloelhadieth.nl

[1] Voetnoot vertaler: De plek waar de dienaren zullen worden afgerekend.

[2] Voetnoot vertaler: Een reservoir met water.

[3] Voetnoot vertaler: D.w.z. de sunna van de Profeet ﷺ.

[4] Voetnoot vertaler: Het exposeren van de handelingen.

[5] Voetnoot vertaler: De geschriften zullen naar de handen van de mensen vliegen. Een persoon zal dan zijn boek in zijn linkerhand of rechterhand krijgen.

[6] Voetnoot vertaler: Drie zaken zullen gewogen worden. 1) De mens zelf zal gewogen worden. Zie voor meer info: https://www.ahloelhadieth.nl/?p=1771  2) De handelingen zullen gewogen worden. De goede handelingen zullen op de ene schaal geplaats worden en de slechte handelingen op de andere schaal. 3) De geschriften waarin alle handelingen van een dienaar staan zullen ook gewogen worden.

[7] Aṣ-Ṣāffāt (37):22-23.

[8] Voetnoot vertaler: De mensen die shirk (afgoderij) beoefenen.

[9] Voetnoot vertaler: Op de dag des oordeel zal de umma (inclusief de hypocrieten) licht krijgen. Het licht van de hypocrieten zal dan uitgaan. De hypocrieten zullen dan aan de gelovigen vragen of zij van hun licht mogen profiteren. Zij (de hypocrieten) zullen dan zeggen: “Wacht op ons, zodat wij gebruik kunnen maken van jullie licht.” [Al-Ḥadīd (57):13] Waarop er gezegd wordt: “Keer terug (naar) achter jullie, en zoek dan licht.” [Al-Ḥadīd (57):13] Vervolgens zal er een muur tussen hen (de gelovigen en hypocrtieten) worden geplaatst. Een grote muur die hen (de hypocrieten) ervan zal weerhouden om van het licht te kunen profiteren. De hypocrieten zullen dan zeggen: “Waren wij niet met jullie?” [Al-Ḥadīd (57):114] Waarop de gelovigen zullen zeggen: “Welzeker! Maar jullie beproefden jezelf, en jullie wachtten (op onze ondergang), en jullie twijfelden (aan het geloof) en jullie werden misleid door valse verlangens.” [Al-Ḥadīd (57):14]

[10] [Al-Ḥadīd (57):13-14]

[11] Voetnoot vertaler: De vaart waarmee hij over de brug voortbeweegt is afhankelijk van zijn daden. Hoe meer goede daden hoe sneller hij zal oversteken.  Sommige moslims zullen met vallen en opstaan de overkant bereiken en sommigen zullen de overkant niet halenen in het vuur terechtkomen.

Screenshots Arabische Bron: