De profeet ﷺ heeft gezegd:

“Het behoort tot iemands correcte islam, dat hij zich niet bemoeit met datgene wat hem niet aangaat.”[1]

Een goede ḥadīth, overgeleverd door at-Tirmidhī en anderen.

Shaykh Ṣāliḥ b. Fawzān al-Fawzān zei het volgende over deze ḥadīth nadat hij sprak over de gradatie ervan:

Zijn ﷺ uitspraak:

“Het behoort tot iemands correcte islam…”

Met andere woorden: van zijn volledige religie.

Dit wijst erop dat de religie volmaakt kan zijn, en het kan ook verminderen aan de hand van iemands gedrag. En het is van belang dat de moslim zich bekommert om het vervolmaken van zijn religie en oppast voor datgene wat zijn religie vermindert.

Zijn ﷺ uitspraak:

Dat hij zich niet bemoeit met datgene wat hem niet aangaat.

Van hetgeen wat de religie van een persoon vermindert is dat hij zich mengt in zaken waar hij niets mee te maken heeft of waar hij niet in gespecialiseerd is. Of dat hij zich hierin mengt terwijl hem dit niet is toevertrouwd, niet vanuit de (Islamitische) wetgeving noch vanuit zijn gedrag.

En het is aan een persoon om zichzelf te bekommeren om zijn religie en zichzelf niet te bekommeren om datgene wat niet van profijt is of datgene te onderzoeken wat hem niet is opgedragen. Op deze manier zal hij en ook de mensen rust vinden.

Dus als de mensen deze geweldige weg zouden inslaan dan zou er harmonie, eenheid en liefde ontstaan.

Helaas is het zo dat bepaalde nieuwsgierige mensen zich mengen in zaken waar men niet in is gespecialiseerd en waar men niet toe opgedragen is. Hierdoor stelt men vele vragen die men niet nodig heeft. Zoals het onderzoeken van hedendaagse gebeurtenissen of bepaalde ongevallen die plaatsvinden. Terwijl men hier niet in gespecialiseerd is of men is hiertoe niet opgedragen. Men is dus of niet gespecialiseerd hierin om de wijsheden en doelen hiervan te achterhalen, of men is wel gespecialiseerd maar is hiertoe niet opgedragen en is het een zaak die specifiek is voor de geleerden, rechters, leiders en ervaren mensen.

En wat hieronder valt (d.w.z. het mengen in zaken die je niet aan gaan) is wat zich plaatsvindt in zittingen tussen de jongeren en tussen vele mensen. Dat zij over zaken spreken wat in werkelijkheid aandacht vergt van de geleerden, leiders en van de mensen die hierin gespecialiseerd zijn. Vervolgens mengt men zich in deze zaken terwijl men hier niet goed in is noch is men hiertoe opgedragen. Dit mondt uit tot wanorde en misverstanden. Of het kan zijn dat men datgene verspreidt tussen de mensen wat verboden is (en waar een gevaar in zit), terwijl het verplicht is dat men dit verborgen houdt en niet verspreidt. Zoals Hij (تعالى) zegt:

“En wanneer tot hen een zaak van (publieke) veiligheid of vrees komt dan verspreiden zij het (onder de mensen) en indien zij dit terug hadden gerefereerd naar de Boodschapper () of aan degenen die het gezag over hen hebben, dan zouden degenen onder hen die onderzoeksbekwaam zijn dit (direct) van hen begrepen hebben” [An-Nisāʾ (3):83]

Het terug refereren naar de boodschapper persoonlijk is tijdens zijn leven. Echter na zijn dood wordt er terug gerefereerd naar de sunna van de boodschapper ﷺ. En dit is een zaak voor de geleerden, want zij zijn degene die hier goed in zijn (i.e. het terug refereren naar de boodschapper ﷺ).

“Of aan degenen die het gezag over hen hebben.”

Vanonder de geleerden, regeringsleiders, rechters en de mensen van politiek. Zij zijn degenen die deze zaken uitvoeren en hun mening hierover uitvaardigen. En hun bemoeienis met deze zaken brengt profijt met zich mee en een oplossing.

Wat betreft de gewone mens die niet gekwalificeerd is en niet is opgedragen om deze taak uit te voeren die zal de zaken alleen erger maken wanneer hij zich hierin mengt. Zo ook zal hij twijfels veroorzaken bij de mensen over de uitspraken van de geleerden, deskundigen en adviseurs. En kan het zelfs zijn dit hij zich bezig gaat houden met zaken van de regeringsleiders en tussen de mensen verspreidt dat zij het niet goed doen en dergelijke uitspraken. Zoals dit vandaag de dag plaatsvindt en dit is een werkelijkheid een tekortkoming in iemand`s religie.

Het is dus een verplichting voor de mens dat men vreest voor zijn religie en niet in zaken treedt waar geen profijt in zit, niet voor henzelf noch voor anderen. In werkelijkheid zit hier een nadeel in.

De moslim dient deze ḥadīth te gedenken en het tot een methodiek te nemen gedurende zijn leven. Men treedt dus alleen in zaken waartoe hij opgedragen is, waar hij toe in staat is en waar een profijt aan hangt. Echter wanneer hij hiertoe niet in staat is, en het heeft geen nut voor hem om in deze zaken te duiken, en hij is hiertoe niet opgedragen noch heeft het iets met hem te maken, dan dient hij dit te vermijden!

Wanneer men het goede wenst dient men de verantwoordelijken en de geleerden in te lichten over gebeurtenissen en met hetgeen wat een oplossing kan bieden. Men dient dus slechts een adviseur te zijn omwille van Allah, Zijn boodschapper, degenen die het gezag hebben (i.e. leiders en geleerden) en omwille van de algemene moslims. En men refereert de zaken terug naar degene die gekwalificeerd zijn. Hij (تعالى) zegt:

“En indien zij dit terug hadden gerefereerd naar de Boodschapper () of aan degenen die het gezag over hen hebben, dan zouden degenen onder hen die onderzoeksbekwaam zijn dit (direct) van hen begrepen hebben” [An-Nisāʾ (3):83]

Dus men refereert de zaken terug naar degenen die in staat zijn en men treedt niet in zaken die hem niet aangaan door hier een regelgeving over te geven. En zijn bemoeienis, daar zit geen profijt aan.

Dis is dus een geweldige ḥadīth en een correcte methodiek. Als alle moslims deze weg zouden bewandelen dan zou daar veel goeds in zitten. Problemen zouden dan worden opgelost, harten zouden bijeenkomen en moslims zouden elkaar onderling helpen.

Echter wanneer de zaken chaotisch worden en elke persoon bemoeit zich met datgene wat hem niet aangaat dan ontstaat er corruptie, meningsverschillen en wantrouw in de geleerden, rechters, leiders, ervaren mensen en de verantwoordelijken. Hierdoor ontstaat er chaos tussen de mensen. En dit is hetgeen wat plaatsvindt vandaag de dag tussen vele mensen. Zo zie je deze mensen zich bemoeien met moeilijke kennisgerichte zaken terwijl deze zaken voor de grote geleerden en leiders zijn!

Zo vindt je kleine studenten en wijsneuzen die zich hiermee bezighouden en zaken halāl en harām verklaren en fatāwā geven zonder kennis en inzicht.

Het is dus een verplichting om deze overlevering als methodiek en gedrag te nemen voor iedere moslim, of hij nou geschoold is of onwetend is.

Bron: Al-minḥa ar-rabbānīyya fī sharḥ al-arbaʿīn an-nawawīyya blz 144-147. Uitgever: Dār al-ʿĀṣima Riyad Saoedi-Arabië. 1ste druk 2008.
Vertaling: Yūsuf Abū Ṣafiyya
Publicatie: www.ahloelhadieth.nl

[1] Overgeleverd door at- Tirmidhī (2317), Ibn Māja (3976) en Ibn Ḥibbān in zijn Ṣaḥīḥ (1/466).

Screenshots Arabische Bron: