Shaykh ʿAbd ar-Razzāq b. ʿAbd al-Muḥsin al-Badr zei het volgende:

Het is bij één ieder bekend dat (de termkunde) garantie een belangrijke rol speelt bij de mensen in hun verkoop, aanschaf en de algemene handelstransacties. Want de goederen en handelswaar zonder garantie hebben niet dezelfde status bij de mensen zoals de goederen met garantie. Dit bevestigt het sterke belang wat de mensen hechten aan iets wat een garantie met zich meedraagt. Zij hechten hier meer waarde aan dan handelswaar zonder garantie vanwege het grote verschil tussen beiden met betrekking tot geloofwaardigheid. Vandaar dat de mensen hier dus meer waarde aan hechten. Vooral wanneer een eigenaar (die de garanties uitgeeft) bekend staat om zijn waarachtigheid, begaafd is met het nakomen van afspraken en eerlijkheid, de route naar het verkrijgen van de garantie gemakkelijk is en het bij de mensen geen onrecht of onheil veroorzaakt.

Hoe zit het dan wanneer degene die garant staat de boodschapper van Allah ﷺ is? De waarheidsgetrouwe, degene die niet uit begeerten spreekt want het is niets anders dan een openbaring die aan hem geopenbaard is. En wat nou als de garantie het paradijs is waarvan de breedte als de breedte van de hemel en aarde is? Daarin (het paradijs) bevindt zich datgene (van gunsten) die geen oog gezien heeft, geen oor gehoord heeft en geen menselijk hart ooit heeft waargenomen. En wat nou als de zaken die men moet verrichten om deze garantie te verkrijgen gemakkelijk zijn en de handelingen die men moet verrichten niet veel inspanningen vergen?

Overpeins dus de volgende tekst (moge Allah jullie zegenen) welk een geweldige garantie bevat. Op gezag van ʿUbāda b. aṣ-Ṣāmit (رضي الله عنه) op gezag van de profeet ﷺ dat hij heeft gezegd:

Garandeer mij zes zaken van jullie zelf en ik garandeer jullie het paradijs. Wees eerlijk wanneer jullie spreken, kom jullie beloften na, wanneer jullie met iets toevertrouwd worden voer het dan uit, bescherm jullie geslachtsdelen (d.w.z. bewaak jullie kuisheid), sla jullie blikken neer en bescherm jullie handen (d.w.z. schaadt anderen niet)[1]

Garandeer mij zes zaken van jullie zelf en ik garandeer jullie het paradijs.”

Refereert naar zes makkelijke handelingen en simpele zaken die een deur zijn naar het goede. Degene die ze uitvoert en praktiseert gedurende zijn leven tot aan zijn dood, voor hem is het paradijs gegarandeerd. Dit is een veilige en zekere weg naar het paradijs. Allah (تعالى) zegt:

En het paradijs zal dicht bij de godvrezende gebracht worden, niet ver weg. Dit is wat jullie beloofd is, voor iedere berouwvolle wakende. Die de Barmhartige ongezien vreesde en die met een berouwvol hart kwam. Treedt haar binnen in vrede, dat is de dag van eeuwigheid. Voor hen is daarin wat zij wensen en Wij hebben nog meer (voor hen).” [Qāf (50):31-35]

Wat betreft de eerste karaktereigenschap: Wees eerlijk wanneer jullie spreken.”

De gelovige is eerlijk in zijn spraak. Hij kent geen leugens en blijft de waarheid spreken gedurende zijn gehele leven totdat zijn eerlijkheid hem naar het paradijs leidt. In een overlevering staat:

Wees eerlijk want eerlijkheid leidt naar al-birr[2] en al-birr leidt naar het paradijs. Een persoon blijft de waarheid spreken en ernaar zoeken totdat hij bij Allah als waarheidsgetrouwe wordt geschreven.[3]

Het tweede karaktereigenschap: Kom jullie beloften na.”

Dit is een karaktereigenschap van de gelovigen. Een teken vanonder de tekenen van de godvrezenden. Zij staan er niet bekend om dat zij hun beloften niet nakomen. En het nakomen van beloften is een basiseigenschap in het bouwen van een moslimgemeenschap aangezien het alle andere transacties omvat. Want alle transacties, sociale relaties, beloften en overeenkomsten zijn afhankelijk van het vervullen van beloften. Wanneer beloften niet worden nagekomen ontstaat er een gebrek aan betrouwbaarheid, zullen onderlinge relaties verslechteren en zal disharmonie de overhand hebben.

De derde karaktereigenschap: Wanneer jullie met iets toevertrouwd worden voer het dan uit.”

Dit is een van de grootste (fysieke) karaktereigenschap waarbij Allah degenen die het uitvoeren prijst. Het maakt het geloof van een persoon compleet en toont zijn goede islam aan. Met amāna (het uitvoeren van iets wanneer het je toevertrouwd wordt) worden religie, eer, rijkdommen, lichamen, zielen, kennis en dergelijke beschermd. In een overlevering staat:

‟De gelovige is degene waarbij de mensen hun rijkdommen en leven toevertrouwen.”[4]

En wanneer amāna de bovenhand heeft in een gemeenschap wordt de onderlinge samenhang versterkt en zal het goede zich samen met de zegeningen verspreiden.

De vierdekaraktereigenschap: Bescherm jullie geslachtsdelen (kuisheid).”

Bedoelende: Houdt hen tegen om al-ḥarām te verrichten of het vervallen in het valse. Allah (تعالى) zegt:

En degenen die hun kuisheid bewaken. Behalve tegenover hun echtgenotes en hun slavinnen, dan worden zij niet verweten. Maar wie meer dan dat wensen: zij zijn degenen die de overtreders zijn.” [al- Muʾminūn (23):5-7]

En met het bewaken van de kuisheid beschermt men het nageslacht en de afkomst, reinigt men de gemeenschap en (op hetzelfde moment) is het een beveiliging tegen kwaad en ziekten.

De vijfde karaktereigenschap: Sla jullie blikken neer.”

Bedoelende: het kijken naar al-ḥarām. Allah (تعالى) zegt:

Zeg (O Mohammed) tegen de gelovige mannen dat zij hun ogen neerslaan en hun kuisheid bewaken, dat is reiner voor hen. Voorwaar, Allah is Alwetend over wat zij bedrijven. En zeg tegen de gelovige vrouwen, dat zij hun ogen neerslaan en hun kuisheid bewaken.” [an-Nūr (24):30-31]

Het neerslaan van de blikken heeft grote voordelen. Het geeft de gelovige de zoetheid van het geloof, het verlicht en versterkt het hart, zuivert en rectificeert de ziel en het is een bescherming tegen het kijken naar datgene wat verboden is en (zodoende) ernaar verlangen.

De zesde karaktereigenschap: Bescherm jullie handen.”

Bedoelende: tegen het schaden of aanvallen van mensen of hen bloot te stellen aan het slechte. Degene die schade toebrengt aan de dienaren van Allah die wordt door Allah en de mensen verafschuwt en door de gemeenschap verstoten. En het is een bewijs voor iemands slechte gedrag en lage manieren. Wanneer een persoon zich weerhoudt van het schaden van mensen dan is dit een bewijs voor zijn nobel gedrag, edele manieren en goede omgangsvormen en ontvangt hij de grote belofte van Allah. Hoe zit het dan met een persoon wiens gedrag en manieren hoog zijn maar hier geen genoegen mee neemt en (daar bovenop) een hinderlijk obstakel van de weg verwijdert voor de gelovigen! Imām Muslim overlevert in zijn Ṣaḥīḥ op gezag van Abī Hurayra (رضي الله عنه) op gezag van de boodschapper van Allah ﷺ dat hij heeft gezegd:

Een man kwam een aantal takken tegen terwijl hij liep op de weg en zei: bij Allah ik zal deze verwijderen zodat ze de moslims niet zullen schaden. Zodoende trad hij het paradijs binnen.[5]

Deze deuren naar het paradijs zijn dus (islamitisch) vastgesteld. Haar lichten zijn duidelijk en het pad ernaar is gemakkelijk. Laten we dit dus aangrijpen en onszelf vermeerderen in het goede voordat het te laat is. Moge Allah ons allen bijstaan hierin en moge Hij ons succes schenken in al het goede.

En de vrede en zegeningen zij met onze profeet Mohammed ﷺ, zijn familie en al zijn metgezellen.

Bron: Officiële site van de Shaych: https://al-badr.net/muqolat/2476 & Screenshots hieronder.
Vertaling: Yūsuf Abū Ṣafiyya
Publicatie: www.ahloelhadieth.nl

[1]Overgeleverd door Imām Aḥmad in zijn Musnad, Ibn Ḥibbān in zijn Ṣaḥīḥ en al-Ḥākim in zijn Mustadrak en anderen. Zie Silsila as-Ṣaḥīḥa van Al-Albānī (رحمه الله) nr. 1470.

[2]Voetnoot vertaler: Een allesomvattend woord voor het goede.

[3]Overgeleverd door Muslim.

[4]Overgeleverd door Aḥmad.

[5]Overgeleverd door Muslim.

Screenshots Arabische Bron: