Shaykh ʿAbd al-ʿAzīz b. Bāz (رحمه الله) werd het volgende gevraagd:

De geliefde profeet ﷺ heeft gezegd:

“De islam is als iets vreemds begonnen en het zal terugkeren tot iets vreemds zoals het is begonnen, dus blijde tijdingen voor de vreemdelingen.” 

Graag zouden wij de uitleg willen weten van deze ḥadīth en de authenticiteit.

Antwoord:

Dit is een authentieke ḥadīth overgeleverd door (Imām) Muslim in zijn Ṣaḥīḥ[1] op gezag van Abū Hurayra (رضي الله عنه) dat de profeet ﷺ heeft gezegd:

“De islam is als iets vreemds begonnen en het zal terugkeren tot iets vreemds zoals het is begonnen, dus blijde tijdingen voor de vreemdelingen.” 

Het is dus een authentieke ḥadīth die bevestigd is op gezag van de boodschapper van Allah ﷺ.

Een groep ḥadīth geleerden hebben het volgende toegevoegd in een andere overlevering:

Er werd gezegd: “O boodschapper van Allah! Wie zijn de vreemdelingen?” Hij ﷺ zei: “Zij die verbeteren wanneer de mensen corrupt worden.”

En in een andere uitspraak: “Zij corrigeren datgene van mijn sunna wat de mensen hebben verpest.”

En in een andere uitspraak: “Zij zijn degenen die hun stammen verlaten.”[2]

En in een andere uitspraak: “Zij zijn vrome mensen weinig in aantal omringd door vele slechte mensen.”

De bedoeling hier is dat de vreemdelingen diegenen zijn die zich op istiqāma[3] bevinden.

“Dus blijde tijdingen voor de vreemdelingen.”

Met andere woorden, het paradijs en geluk is voor de vreemdelingen die (zaken) rechtzetten wanneer de mensen corrupt zijn geworden. Wanneer de omstandigheden en zaken zijn veranderd, en de mensen van het goede zijn verminderd, zijn zij standvastig op de waarheid. Zij zijn standvastig met de religie van Allah, geloven alleen in Allah en verrichten hun handelingen puur en oprecht voor Hem alleen. Zij zijn standvastig met het gebed, de zakāt, het vasten, de hadj en andere zaken. Zij zijn de vreemdelingen! Over hen en degenen die op hen lijken zegt Allah (تعالى):

“Voorwaar, degenen die zeggen: Onze Heer is Allah (alleen), en die vervolgens standvastig zijn: Over hen zullen de Engelen neerdalen (en zeggen:) Wees niet bang en niet treurig en wees verheugd met het paradijs dat aan jullie is beloofd. Wij zijn jullie helpers tijdens het wereldse leven en in het hiernamaals en voor jullie is daarin wat jullie verlangen en voor jullie is daarin wat jullie vragen. Als een ontvangst van de Vergevensgezinde, de Meest Barmhartige.” [Fuṣilat (41):30-32]

De islam is als iets vreemds begonnen in Mekka waar niemand in geloofde behalve een aantal. De meeste mensen waren vijandig en koppig tegen de profeet ﷺ en zij brachten hem schade toe ﷺ. Zo ook brachten zij schade toe aan zijn metgezellen die de islam binnen traden. Vervolgens verhuisde hij ﷺ naar Medina als emigrant samen met een aantal metgezellen. Ook hier (in Medina) was hij een vreemdeling totdat de moslims in Medina en rest van de regio`s vermeerderden.

Vervolgens traden de mensen met grote getallen in de religie van Allah nadat Allah Mekka had geopend voor Zijn profeet ﷺ.

Dus het begin van de islam was vreemd voor de mensen. De meeste mensen waren ongelovig in Allah, pleegden shirk[4] met Allah, aanbaden idolen, profeten, vromen, bomen, stenen en dergelijke.

Vervolgens gaf Allah leiding aan degenen die leiding kregen door middel van Zijn boodschapper Mohammed ﷺ en door middel van zijn metgezellen. Dus traden zij de islam binnen en verrichtten hun aanbidding puur en alleen voor Allah en verlieten het aanbidden van idolen, afgoden, profeten en de vromen.

Zij begonnen dus alleen Allah te aanbidden. Zij baden voor niemand anders behalve voor Hem. Zij verrichtten de sujūd[5] alleen voor Hem. Zij keerden met hun smeekbeden, het vragen van hulp en genezing tot Allah (سبحانه و تعالى) alleen. Zonder de dode mensen in hun graf te vragen, noch vragen zij hen (de doden) om hulp. En zij vragen geen hulp aan afgoden, bomen, stenen, sterren, jinns of engelen. Echter aanbidden zij Allah alleen (سبحانه و تعالى). Zij zijn de vreemdelingen.

En zo ook aan het einde der tijden zijn het zij die standvastig blijven op de religie van Allah (op het moment) wanneer de mensen nalatig worden met de religie van Allah, de mensen ongelovig worden en hun zonden en kwaad toeneemt. De vreemdelingen zullen dan in deze situatie standvastig blijven op de religie van Allah en in het gehoorzamen van Allah. Voor hen is het paradijs en het geluk. En voor hen is er een lovenswaardig einde in deze wereld en het hiernamaals.

Bron: Zie officiële site van de Shaykh: http://www.binbaz.org.sa/mat/12102 & screenshot hieronder.
Vertaling: Yūsuf Abū Ṣafiyya
Publicatie: www.ahloelhadieth.nl

[1]Voetnoot vertaler: De authentieke ḥadīth verzameling van Muslim.

[2]Voetnoot vertaler: D.w.z. wanneer hun stammen zich bevinden op innovaties en het slechte.

[3]Voetnoot vertaler: Standvastig zijn en integriteit en rechtschapenheid vertonen.

[4]Voetnoot vertaler: Shirk: polytheïsme (het aanbidden van anderen naast of behalve Allah).

[5]Voetnoot vertaler: Neerknieling in het gebed.

Screenshot Arabische Bron: