Shaykh Ṣāliḥ b. Saʿd as-Suhaymī & Shaykh Falāḥ b. Ismaʿīl Mandhakār werden het volgende gevraagd:

Is het toegestaan om de salafīs te classificeren als duidelijke en onduidelijke salafīs?

Antwoord Shaykh Falāḥ b. Ismaʿīl Mandhakār:

Uiteraard laten we het commentaar (na het antwoord) over aan Shaykh Ṣāliḥ (as-Suhaymī).

De persoon die deze verdeling toepast wij vragen hem wat is de oorsprong voor deze classificatie? In de islamitische wetgeving hebben wij een hoofdstuk genaamd het hoofdstuk van asmāʾ (benamingen) & aḥkām (oordelen) en zo ook awṣāf (beschrijvingen). Wat zijn dus de fundamenten wanneer wij over een persoon zeggen dat hij een Khārijī[1], innoveerder of muʿtazilī[2] is? Wij hebben hier fundamenten voor. Wanneer hij een aantal punten heeft dan is hij een Khārijī. Wanneer deze persoon de vijf fundamenten van de muʿtazilla gelooft dan is hij een muʿtazilī.

Wat zijn de stelregels en fundamenten die jij hebt in het onderverdelen van de salafīs tot duidelijke en onduidelijke salafīs!? Degene die deze onderverdeling maakt dienen we deze vraag te stellen.

De salafī is degene die vasthoudt aan het Boek van Allah en de sunna volgens het begrip van de vrome voorgangers. Dit is wat wij weten. Wat betreft detail, zoals de geleerden hebben verduidelijkt, is dat een salafī de zaken van geloofsleer en aanbiddingen alleen gelooft en uitvoert met bewijs. En wat betreft transacties en gedragingen, dat de oorsprong al-ibāḥa (toegestaan) is[3]. Dit is de salafī. Dit is degene die datgene uitvoert waar de profeet en de metgezellen op waren. Degene die op datgene aan geloofsleer is zoals de metgezellen dat waren en dit verwezenlijkt, dat is de salafī. Zo ook met betrekking tot aanbiddingen, transacties en gedrag. Zo`n persoon is de volgeling van de vrome voorgangers waarover we zeggen dat hij van de jamāʿa is en zich op de methodiek van de salaf bevindt.

Wat betreft (deze termen) duidelijk, onduidelijk, hardcore-salafī, salafī-mumayyiʿ(versmelter)… Zij hebben niemand gelaten of zij hebben hem met deze termen bestempeld! Die worden toegepast op mensen wanneer zij het niet met hen eens zijn. Zelfs als zij het niet eens zijn met hen in één zaak! Om zodoende de mensen weg te jagen om naar deze persoon te luisteren en om van hem te profiteren.

Commentaar van Shaykh Ṣāliḥ b. Saʿd as-Suhaymī:

Ik heb geen toevoeging maar slechts woorden ter bevestiging. Het is bekend bij de broeders dat de volgende benamingen één betekenis hebben. Namelijk, salafiyīn, ahlus-sunna, al-jamāʿa, ahlus-sunna wal jamāʿa, aṭ-ṭāʾifa al manṣūra, al firqa an-nājiʾa. Zij hebben één betekenis ook al verschillen de benamingen. Net zoals we over een persoon kunnen zeggen: Hij is een schrijver, prediker, poëet, etc. De namen zijn verschillend maar de betekenis is één.

Wanneer we een tekortkoming vinden bij de sunnī of salafī dan halen we de benaming van salafiyya niet bij hem weg. Zoals de salaf zeiden over de gelovigen die in bepaalde zaken vervielen, dat dit niet betekent dat we de benaming van imān (geloof) bij hen weghalen. Integendeel, er wordt dan gezegd: hij is een gelovige wiens imān zwak is (of tekortschiet).

Een salafī heeft tekortkomingen, een sunnī heeft tekortkomingen! Er is niemand van ons die beweert perfect te zijn. Perfectie is voor Allah alleen en onfeilbaarheid is voor de boodschappers van Allah. Correct of fout zijn is van de eigenschappen van de mensheid!

Deze toeschrijving (aan salafiyya) gaat dus niet zomaar weg vanwege een fout, misstap of een fout waarvan men denkt dat het een fout is terwijl dit in werkelijkheid niet zo is.

Deze hedendaagse classificaties: mumayyiʿ (versmelter), salafī-mumayyiʿ en dergelijke, zoals mijn broeder (Shaykh Falāḥ) zei, die hebben in werkelijkheid geen oorsprong! Deze classificaties zijn nieuw en worden gebruikt door kleine (studenten) die zich toeschrijven aan kennis. Deze (classificaties) zijn overgenomen door mensen die niet eens weten hoe ze de wuḍūʾmoeten verrichten, noch de fundamenten van imān kennen! Ik heb een aantal van hen ontmoet, zij weten niet eens hoe zij moeten bidden! Eén van hen die zich alleen maar bezighield met het misprijzen van mensen die vroeg ik: Hoeveel pilaren kent het gebed? Hij kende deze niet!?

Vele mensen vervallen dus in deze nieuwe geïntroduceerde beproeving! En ik prijs hetgeen mijn broeder (Shaykh Falāḥ) heeft gezegd, dat deze onderverdeling geen oorsprong kent. Een persoon kan fouten begaan. Dit is de sunna van Allah in Zijn schepping. (Allah zei) en als jullie niet zouden zondigen dan zou Allah een volk scheppen die zou zondigen en vervolgens vergeving zouden vragen zodat Allah hen zou vergeven.

Wij allen schieten tekort en niemand claimt perfect te zijn. Maar deze classificaties (zijn niet toegestaan). Vooral wanneer een kleine student die niet eens weet hoe hij de wuḍūʾmoet verrichten noch de fundamenten van geloofsleer en aḥkām kent begint te waarschuwen tegen gefundeerde studenten die al lang bezig zijn met het verspreiden van de salafī methodiek.[4]

Bron: Beluister hieronder (lichtjes aangepast).
Vertaling: Yūsuf Abū Ṣafiyya
Publicatie: www.ahloelhadieth.nl

[1]Voetnoot vertaler: Volgeling van de chawaaridj. Een dwalende sekte binnen de Islam. Enkele van hun dwalingen: Het rebelleren en ongehoorzaam zijn tegen de regeringsleider, moslims die een grote zonde begaan tot ongelovigen verklaren, het verklaren van de metgezellen van de profeet tot ongelovigen omdat zij het niet eens waren met hun dwaling en takfīr en andere dwalingen.

[2]Voetnoot vertaler: Muʿtazilla: Een van de dwalende sekte die vernoemd is naar Wāṣil b. ʿAṭā nadat hij zich afzonderde van een bijeenkomst van Ḥassan al-Basrī. Zij geloven dat een grote zondaar zich tussen twee posities bevindt. Tussen geloof en ongeloof. En in het hiernamaals zal hij voor eeuwig in het Hellevuur zijn. Zie het volgende boekje voor meer informatie over deze sekte: Een glimp op de dwalende groeperingen van Shaykh Ṣāliḥ b. Fawzān al-Fawzān.

[3]Voetnoot vertaler: Totdat er een bewijs is die het verbiedt.

[4]Voetnoot vertaler: Vergelijk bovengenoemde woorden met wat er vandaag de dag gebeurt. Zoals hun uitspraak: “Hij is niet duidelijk, onduidelijke websites die moet men vermijden, hij is onbetrouwbaar, etc.” Allerlei termen om de mensen weg te houden van deze persoon of website. Wanneer men dan om bewijzen vraagt is het stil. Moge Allah ons beschermen!