Shaykh al-Islām b. Taymiyya (رحمه الله) werd het volgende gevraagd:

Spreekt een dode in zijn graf?

Antwoord:

Het antwoord luidt dat hij spreekt en het kan zijn dat hij ook degene hoort die hem aanspreekt. Zoals dit is vastgesteld in de Ṣaḥīḥ op gezag van de Profeet die zei:

Hij (de dode in zijn graf) hoort het geluid van hun sandalen.[1][2]

Ook is het in de Ṣaḥīḥ vastgesteld op gezag van de Profeet dat de dode in zijn graf ondervraagd wordt. Er wordt tegen hem gezegd:

“Wie is jouw Heer? Wat is jouw religie? Wie is jouw Profeet?”

Vervolgens zal Allah degenen die geloven standvastig maken door middel van het standvastig woord.[3] Hij (de dode) zal dan zeggen: “Allah is mijn Heer, Islam is mijn religie en Muḥammed is mijn Profeet.

Ook wordt er tegen hem gezegd: “Wat zeg je over deze man die naar jullie gezonden werd?”

De gelovige zal zeggen: “Hij is de dienaar van Allah en Zijn boodschapper. Hij kwam met duidelijke tekenen en leiding waarop wij hem geloofden en volgden.”[4]

En dit is de uitleg van Allah`s Uitspraak: “Allah maakt degenen die geloven standvastig door middel van het standvastig woord in het wereldse leven en in het Hiernamaals. En Allah laat de onrechtplegers afdwalen. En Allah doet wat Hij wil.” [Ibrāhīm (14):27]

Het is ook authentiek vastgesteld op gezag van Profeet dat dit vers neerdaalde omtrent de bestraffing van het graf.[5]

Zo ook zal de hypocriet spreken en zeggen: Hāh, Hāh, ik weet het niet. Ik hoorde de mensen iets zeggen dus herhaalde ik gewoonweg wat zij zeiden.” Vervolgens wordt hij met een ijzeren hamer geslagen waarop hij een kreet zal voortbrengen die iedereen kan horen behalve de mens.

Ook is het in de Ṣaḥīḥ vastgesteld op gezag van de Profeet dat hij zei: Ware het niet dat jullie elkaar zouden begraven, dan had ik Allah gevraagd jullie de bestraffing van het graf te laten horen zoals ik die hoor.[6]

Ook is het in de Ṣaḥīḥ vastgesteld op gezag van de Profeet dat hij de (dode) Mushrikīn aansprak op de dag van Badr toen hij hen in een kuil wierp. Hij zei tegen de mensen (nadat zij zich afvroegen waarom hij dode lijken aansprak): Jullie horen mij niet duidelijker dan zij.[7][8]

En de overleveringen hieromtrent zijn velen. En Allah weet het beter.

Bron: Aḍwāʾ min fatāwā shaykh al-Islām b. Taymiyya deel 1 blz. 488-489. Uitgever: Dār ibn Jawzī lil-nashr wat-tawzīʿ, Damam Saoedie-Arabie. 1ste druk 2008.
Vertaling: Yūsuf Abū Ṣafiyya
Publicatie: www.ahloelhadieth.nl

[1]Overgeleverd door al-Bukhārī nr. 1338, 1374 & Muslim nr. 2870 vanuit de overlevering van Anas.

[2]Voetnoot vertaler: Wanneer de dode in zijn graf wordt gelegd en zijn vrienden terugkeren dan hoort hij het geluid van hun sandalen (m.a.w. hun voetstappen).

[3]Voetnoot vertaler: Referentie naar de uitspraak van Allah: “Allah maakt degenen die geloven standvastig door middel van het standvastig woord in het wereldse leven en in het Hiernamaals.” [Ibrāhīm (14):27].

[4]Zie voorgaande overlevering van Anas (voetnoot 1), de overlevering van al-Barāʾ in Bukhārī nr. 1369 & Muslim nr. 2871.

[5]Zie Ṣaḥīḥ al-Bukhārī nr. 4699 & Muslim nr. 2781 vanuit de overlevering van al-Barāʾ.

[6]Overgeleverd door Muslim nr. 2867 vanuit de overlevering van Abī Saʿīd.

[7]Overgeleverd door al-Bukhārī nr. 3976 & Muslim nr. 2875 vanuit de overlevering van Abī Ṭalḥa.

[8]Voetnoot vertaler: M.a.w. zij kunnen mij net zo duidelijk horen als jullie dat kunnen.

Screenshots Arabische Bron: