Ook op gezag van ‘Omar die gezegd heeft dat hij de Profeet (صلى الله عليه و سلم)  heeft horen zeggen, toen hij gevraagd werd over al-Iemaan: "... Het houdt in dat je gelooft in Allaah, Zijn engelen, Zijn boeken, Zijn Profeten en in de Laatste Dag en dat je gelooft dat zowel het goede als het slechte voorbeschikt is (al-Qadr).” (Moslim)

De credo van Ahloes-Soennah Wal-Djamaa`ah is gebasseerd op geloof en handeling. Geloof in het hart, en handeling van de tong en de ledematen...

De betekenis van `Aqiedah in de Sharie’ah is het geloof in Allaah, Zijn Engelen, Boeken, Boodschappers, de Laatste Dag en het geloof in al-Qadr (Goddelijke Oordeel) het goede en slechte ervan. Deze worden ook wel de pijlers van Iemaan genoemd...

Hetgeen wat astrologie, bijgeloof en horoscopen worden genoemd zijn pre-islamitische handelingen die de islam heeft afgeschaft en heeft verduidelijkt dat zij onder shirk (afgoderij) vallen. Dit omdat het datgene bevat van het afhankelijk zijn van een ander dan Allah (تعالى), het geloven dat schade en voordelen van een ander komen dan van Hem (تعالى) en het geloven van waarzeggers en helderzienden die valselijk kennis van het onzienlijke claimen...

De grote en kleine tekenen van het Uur die nog zullen plaatsvinden of al hebben plaatsgevonden zoals de dadjaal, het beest, Gog en Magog, het neerdalen van `Iesaa (Jezus), etc...

Iemaam Ahmed rahiemehoellaah verklaard bij punt 31 en 36 van zijn geloofsovertuiging het volgende: “We moeten luisteren en gehoorzaam zijn aan Amier Al-Moeminien en iedere leider. Een ieder van hen, of hij nou vroom is of een zondaar is, (moet gehoorzaamd worden) als hij “het recht” in handen heeft gekregen. Zelfs als de macht in zijn handen is gekomen via het plegen van een coup. Wanneer hij de leider wordt en de benaming krijgt van Amier Al-Moeminien (regeringsleider) of gekozen wordt door de mensen (geleerden, grote politici en (oorlog-) beveiligingsspecialisten) en hun welbehagen verkrijgt (moet er naar hem geluisterd worden en moet hij gehoorzaamd worden)…..Als de mensen het eens zijn geworden over hun leider en zijn leiderschap hebben erkent. Hoe hij dan ook leider is geworden: via welbehagen en verkiezing, of via het plegen van een coup. Wie onder het leiderschap van één van de leiders van de moslims uitstapt is in tegenstrijd met de (authentieke) overleveringen van de Profeet sallaallaahoe ‘alayhie was-sellem en breekt zo de eenheid van de moslims. Als deze rebel dan in staat van rebbelie (en ongehoorzaamheid aan zijn leider) overlijdt gaat hij als zondaar dood!”...

Iemaam Al-Awzaa’i heeft gezegd: Wie zijn bid’ah voor ons verbergt kan zijn vriendschap niet voor ons verbergen! (Al-Iebaanah 2/479)...

Allaah Ta'ala zegt: "Bij de tijd! Voorwaar, alle mensen zijn in verbeuring (verlies ten gevolge van schuld en zonde). Behalve degenen die geloven (in Allaah) en goede daden verrichten en elkaar aansporen tot de Waarheid en elkaar aansporen tot geduld." (Soerah Al-‘Asr)

Iemaam Al-Berbehaarie heeft gezegd : "Wees gewaarschuwd voor de kleine toegevoegde zaken, want kleine bid’ah’s worden groot. Zo is het met elke bid’ah gegaan die tot deze natie is toegevoegd, in het begin was het iets kleins en leek het op de Waarheid waardoor iedereen die er instapte misleid werd. Daarna kon men er niet meer uitkomen en werd het als iets prachtigs gezien en gepraktiseerd (alsof het) van de religie is. Maar (in werkelijkheid) ging het de Rechte Weg tegen (waardoor) het buiten de Islaam trad!"

Allaah Ta`ala zegt: ((O jullie die geloven gehoorzaam Allaah en gehoorzaam de Boodschapper en degenen onder jullie die het gezag in handen hebben. En als jullie over iets van mening verschillen verwijs dan naar Allaah (Qor`aan) en de Boodschapper (Soennah), indien jullie in Allaah en de Laatste Dag geloven)). (An Nisaa: 59)

Shaychoel Islaam Ibn Taymiyyah heeft gezegd (in al Aqiedah Al-Waasitiyah): Al-Firqatoen-Naadjiyah Ahloes-Soennah Wal-Djamaa`ah... zij liggen in het midden van de sekten, zoals de Oemmah in het midden van de naties ligt. Zij liggen tussen Ahloet-Ta`tiel Al-Djahmiyah en Ahloet-Temthiel Al-Moeshabihah desbetreffende Al-Asmaa Was-Sifaat van Allaah. En zij liggen tussen Al-Djabriyah en Al-Qadarieyah desbetreffende de handelingen van Allaah. En tussen Al Haaroeriyah (Al-Chawaaridj) en Al-M`otazilah, en tussen Al-Moerdiyah en Al-Djahmiyah desbetreffende het hoofdstuk; Benamingen van Iemaan en Dien! En tussen de Raafidah en de Chawaaridj desbetreffende de metgezellen van de profeet...

Imaam Ahmed Ibn Hanbal heeft gezegd: De fundamenten van de Soennah zijn bij ons, het vasthouden aan dat waaraan de metgezellen van de profeet zich vasthielden en hen volgen...

Allaah Ta`ala zegt: Vandaag heb Ik jullie godsdienst voor jullie vervolmaakt en Mijn Gunst voorjullie volledig gemaakt en de Islaam voor jullie als godsdienst gekozen. (Al-Maa`idah: 3)