Terrorisme

In de Naam van Allaah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige.

Alle lof aan Allaah, de Heer der werelden. Hem Alleen aanbidden wij en Hem Alleen vragen wij om hulp. Diegene die door Allaah wordt geleid, kan door niemand misleid worden en wie Allaah laat dwalen kan door niemand geleid worden. En ik getuig dat er geen god is - die het recht heeft om aanbeden te worden - behalve Allaah, en ik getuig dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

Nog steeds discussiëren veel Moslims - waaronder veel jongeren - over de vraag of het toegestaan is om zelfmoordaanslagen te plegen. Helaas hebben sommige dwalenden gebruik gemaakt van deze chaotische situatie en de jongeren op het verkeerde spoor gezet. Zij hebben hen de dingen niet bij naam genoemd, zodat zij (de jongeren) begrepen dat zelfmoordaanslagen plegen en het doden van onschuldige mensen tot de “Djihaad op de weg van Allaah” behoren. Allaah de Verhevene zegt in de Qor’aan:

En doodt jezelf niet, Voorwaar Allaah is voor jullie Genadevol ” Soerat Annisa’a (vers 29).

In een andere Ayah zegt Allaah ook:

En zij die geen andere goden naast Allaah aanroepen en geen ziel doden, wat Allaah heeft verboden tenzij met recht.” Soerat al-Foerqaan (vers 68).

Om een duidelijk beeld in deze kwestie te scheppen, nodig ik de jongeren uit om de fataawa van de geleerden te lezen, zodat zij zich kunnen bevrijden van deze dwaze ideologie die alleen maar naar het Hellevuur kan leiden. Met enige afkorting volgen hierna de fataawa van de geleerden over zelfmoordaanslagen en het vermoorden van onschuldige mensen:

1- Shaych Mohammed Naasiroed-Dien al-Albaanie:

 

Vraag: 

“In de vorige zitting heeft u de zelfmoordaanslagen veroordeeld en gezegd dat deze Haraam (verboden) zijn, en mag iemand naar Djihaad gaan zonder toestemming van zijn ouders?”

Antwoord: 

“Zoals bekend is bij alle geleerden en zonder onenigheid, is dat het voor de Moslim verboden is om zelfmoord te plegen. En dat er veel Ahadith zijn in Sahieh al-Boecharie en Moeslim dat wie zich doodt met gif of met iets anders, steeds wordt gestraft met dit middel op de Dag des Oordeels, zodat sommige Oelama dachten dat wie zoiets begaat een Kafier is. En wat betreft deze zelfmoordaanslagen, deze zijn zelfs niet Islaamitisch, laat staan dat ze een aanbidding zijn die een moslim dichter bij Allaah kunnen brengen.”

2- Shaych Mohammed bin Saalih al-´Othaymien:

 

Shaych: 

“... En wat sommige mensen doen, zoals het plegen van zelfmoordaanslagen door middel van explosieven dragen en deze laten afgaan wanneer zij zich tussen andere mensen bevinden, deze daad behoort tot het doden van onschuldige levens. En wie zich van het leven berooft, zal eeuwig in het Hellevuur verblijven. Wanneer met zo’n aanslag tien, honderd of twee honderd mensen worden gedood, dan heeft de Islaam geen profijt hieraan...”

Hij vervolgt: 

“Dus deze zelfmoordaanslagen hebben de zelfde oordeel als het “ten onrechte doden van de ziel”, (wat Allaah heeft verboden) en dat deze daad tot Djahannam (Hellevuur) leidt en dat wie zoiets doet niet tot de martelaren behoort....”.

3- Algemene Moeftie ´Abdoel-´Aziez Aal as-Shaych:

 

Vraagsteller:

 

“Het is de bittere werkelijkheid dat sommige Moslims toestaan dat men in opstand mag komen tegen hun leiders en degenen die zij voor Kafier aanzien te vermoorden.”

Shaych: 

“Broeders, dit zijn beproevingen en onheilen. Deze zijn ontstaan uit onwetendheid en het volgen van de begeerte door sommige Moslims. De Islaam wordt soms niet goed begrepen en niet goed geïnterpreteerd. De Islaam is niet gekomen om moordaanslagen te plegen noch om mensen te doden. Maar de Islaam is gekomen om mensen uit te nodigen naar Allaah, en is gekomen om de waarheid te verkondigen en mensen te bevrijden. Maar geloven (in het idee) dat wie niet Moslim is, moet dood, klopt niet, baat niet en realiseert niets. In zulke zaken geloven alleen mensen die weinig kennis hebben, en minder verstand van de religie hebben. En omdat zij niet in staat zijn om Da´wah te doen, hebben zij deze slechte weg gekozen om hun ideologie uit te voeren.”

4- Shaych Saalih al-Fauwzaan:

 

Vraag: 

“Laatste tijd zijn er steeds meer scheldpartijen aan het adres van de grote geleerden, zij worden beschouwd als Koefaar (ketters, afvalligen) vooral nadat zij (de geleerden) hun fataawa hebben uitgegeven over de zelfmoordaanslagen en over hun veroordeling hiervan. Zij beschouwen de geleerden ook als zwak. Wij willen graag dat u ons een advies geeft omtrent deze zaak.”

Antwoord: 

“De verplichting waar een onwetende aan moet houden is dat hij niet over deze zaak mag spreken. Hij moet dan Allaah vrezen en niet zonder kennis preken. Deze zaken (Ahdaath) en wat hiermee vergelijkbaar is, is een zaak van de geleerden. Zij zijn in staat over deze zaken te discussiëren, en deze te onderzoeken. Maar voor de gewone mensen, de onwetenden en de beginnende studenten, deze zaken zijn niet van hen.”

5- Shaych Oebayd ibn ´Abdillaah al-Djaabirie:

 

Vraag:

 

“Zijn de demonstraties en de moordaanslagen zowel in de Islaamitische landen als daarbuiten een middel om de omstandigheden waarin de Islaamitische gemeenschap verkeert te verbeteren?”

Antwoord:

 

“De Soennitische (Moslim) probeert altijd de omstandigheden van de gemeenschap te verbeteren conform de lering van de Shariah. Dit kan men realiseren door middel van de leiders te adviseren, het goede aanbevelen en het slechte afraden, etc. Maar degenen die hun begeerte volgen en bidah (innovaties) verzinnen, deze hebben maar een doel: de hele situatie ontregelen, en dit is wat al-Chawaaridj (een groepering onder de Moslims) doen en het resultaat is: bloed vergieten, eerbreuk, diefstal, chaos verspreiden, het land onveilig maken en mensen uit elkaar drijven!

De Da´wah van Ahloes-Soennaah wal-Djamaah is gebaseerd op zachtheid, wijsheid en op Da´wah met datgene dat goed is. Maar demonstraties en moorden horen niet bij deze zaken. Daar zit geweld in en dat behoort tot de daden van al-Chawaaridj en degenen die hun begeerte volgen.”

Vraag: 

“Wat is het oordeel van de Islaam over de zelfmoordaanslagen die gepleegd worden door sommige mensen?”

Antwoord: 

“Zelfmoordaanslagen! De naam zegt het al. Sommigen noemen het “martelaarsaanslagen”, maar het heeft niets met het martelaarschap te maken. Deze soort daden zijn Haraam door de volgende redenen:

Ten eerste : het doden van de zielen (zowel de ziel van de dader als die van onschuldige mensen) is Haraam en behoort tot “het ten onrechte doden van de ziel”. Er zijn genoeg Ahadith van de profeet (sallallaahoe ´alayhie wasellem) waarin de doder van zichzelf in het algemeen een Kafier (afvallige) wordt genoemd.

Ten tweede : deze zelfmoordaanslagen deren de vijand niet. Met deze moordaanslagen wordt de vijand alleen maar opgehitst en gefrustreerd, hetgeen resulteert in het kweken van vijandschap tegen de Moslims.

Ten derde : wat heeft men in werkelijkheid tot nu toe bereikt met de zelfmoordaanslagen in Palestina? De pleger van een zelfmoordaanslag doodt zichzelf, vernietigt een auto, een benzinepomp, een spoorweg of doodt een aantal mensen...!, en wat doet Israël hierna? Israël maakt huizen met de grond gelijk (zie dorpen) doodt veel mensen, ontheemt anderen, enz!”

6- Shaych Rabie´ ibn Haadie al-Madchalie:  

 

Vraag:

 

Behoren de moorden en de aanslagen op niet-Moslim instellingen tot de methoden die zouden kunnen leiden tot het verbeteren van de omstandigheden waarin de Islaamitische gemeenschap verkeert?”

Antwoord:

 

“Een van de grootste voordelen die de Islaam predikt is het nakomen van afspraken en beloftes, ook met niet-Moslims. En een van de kenmerken van de niet-Moslims en de huichelaars is verraad en het niet nakomen van de beloftes.

Al-Moeghira Ibnoe Shoebah (radiallaahoe 'anhoe) heeft iets meegemaakt. Voordat hij Moslim was, was hij namelijk op reis in het gezelschap van een groep niet-Moslims, en zij hadden veel geld bij zich. Tijdens een overnachting, heeft hij hen verraden, gedood en van hun bezittingen beroofd. Hij kwam naar de profeet (sallallaahoe ´alayhie wasellem) om zijn Islaam te verklaren. Vervolgens gaf hij het geld aan de profeet (sallallaahoe ´alayhie wasellem) en heeft hij ook het verhaal verteld. Toen profeet (sallallaahoe ´alayhie wasellem) dit hoorde zei hij: “Wat betreft de Islaam, die accepteren wij wel van jou, maar het geld niet!”. Omdat hier spraak is van verraad en de Islaam accepteert geen verraad.

Ook was er een verbond tussen Moslims en de Romeinen in de tijd van Moeaawiyah Ibnoe Abie Soefyaan (radiallaahoe 'anhoe). Toen het verbond bijna verlopen was, heeft Moeaawiyah een leger klaargezet en zei: “Wij gaan de Romeinen aanvallen zodra het verbond (wapenstilstand) verlopen is. Maar nog voor dat moment vertrok het leger richting de Romeinen. Een oude man klom dan op zijn paard, ging het leger achterna en schreeuwde: “Allaahoe Akbar, belofte en geen verraad, Allaahoe Akbar, belofte en geen verraad...!”. Moeaawiyah (radiallaahoe 'anhoe) vroeg deze man wat hij hiermee bedoelde. Waarop de man antwoordde: Ik heb de profeet (sallallaahoe ´alayhie wasellem) het verraden van anderen horen verbieden (Haraam verklaren). Toen Moeaawiyah (radiallaahoe 'anhoe) dit hoorde, liet hij het leger terugkeren naar de basis.”

7- Shaych ´Abdoel-´Aziez ar-Raajihie:

 

Vraag: 

“Wat is uw mening over de zelfmoord aanslagen die in deze tijd gebeuren?”

Antwoord:

 

“Zoiets is niet toegestaan, het is ook niet vergelijkbaar met een eerlijke strijd tussen twee tegenstanders voor de volgende redenen:

1-Omdat deze aanslagen niet eerlijk verlopen en in oorlogsveld gebeuren: dat wil zeggen dat de twee legers zich in twee kampen moeten bevinden, en dat de Moslim zich op het veld begeeft voor de strijd.

2- Omdat degene die zich opgeeft op het veld en tussen zijn vijanden zichzelf niet doodt, hij kan zelfs gered worden (door b.v. gewond te raken, gevangen genomen, etc). Dit is anders dan degene die zichzelf laat ontploffen, deze pleegt zelfmoord...!

3- Het is ook vastgesteld dat A’amir Ibnoel’Akwaa (radiallaahoe 'anhoe) in Khaibar (een Joods dorp bij Madinah) in de oorlog met de Joden zichzelf met zijn eigen wapen (zwaard) heeft verwond, en overleed hieraan. Sommige Sahabah hebben daar commentaar op gegeven, en zeiden dat zijn Djihaad nietig was. Teleurgesteld en triest, ging zijn broer Ossama Ibnoel’Akwaa (radiallaahoe 'anhoe) naar de Profeet (sallallaahoe ´alayhie wasellem) en vertelde hem hoe de mensen over zijn broer denken. Waarop de profeet (sallallaahoe ´alayhie wasellem) reageerde: “Het is niet waar, degene die dit zegt liegt, hij is een echte martelaar, en wordt twee keer beloond...!” (Moeslim) Deze situatie heeft wat verwarring veroorzaakt bij de Sahabah, omdat Aamir zich niet met opzet heeft verwond en dood is gegaan. En zij zeiden dat zijn Djihaad nietig was, hoe zou het nu zijn met iemand die zelfmoord pleegt en zichzelf doodt, dit is een duidelijk voorbeeld...!”

8- Shaych Saalih Aal as-Shaych:

 

Shaych: 

“...Dus de vermelding van de leus (het doel stelt het middel vrij). Sommige mensen denken namelijk dat wanneer het doel waarnaar gestreefd wordt nobel is, dan mag men alles wat mogelijk is -ook al is het haraam- in het werk stellen om dit doel te bereiken.”

Shaych vervolgt: 

“Dit klopt niet, en heeft geen betrekking tot de Shariah. Volgens de Shariah hebben alle middelen hetzelfde oordeel als het doel (waarnaar gestreefd wordt). Als het middel Haraam is, zoals bijvoorbeeld iemand die alcohol gebruikt als medicijn. Dus niet elke middel dat leidt tot bepaald doel heeft dezelfde oordeel als de doelstelling. Wanneer dit zo uitpakt, dan is het duidelijk dat niet alle middelen die in de Da´wah gebruikt worden goed zijn...!”

9- Shaych Ahmed bin Yahya an-Nadjmie:

Shaych: 

“Bij Allaah, de Islaamitische religie is niet geopenbaard om verraad te plegen, noch is het geopenbaard om moordaanslagen te plegen, maar deze zaken zijn overgenomen van niet-Moslims. Degenen die hun begeerte volgen vermoorden ook al-Moewahhidien (Moslims) en zij zeggen (beweren) dat zij Djihaad plegen op de weg van Allaah.”

Bron: Cassette met de titel: “Fataawa al-Ulama fie al-Moedhaharaat wal-Irtiejalaat wal-´Amaliejaat al-Intiehaariejah wal-Moewaalaat”

  • Created on .
  • Hits: 5976