Gedetailleerd antwoord van Shaych Mohammed Baazmoel over jonge meisjes die naar Syrië vertrekken

Shaych Mohammed Bazmoel (حفظه الله) werd de volgende vraag uit Nederland gesteld:

Vraag:

Recentelijk is er een oproep ontstaan tussen de jongeren waarbij zij worden aangespoord om naar Syrië te vertrekken voor Djihaad. Onder deze jongeren bevinden zich vijftien, zestien en zeventien jarige meisjes. Zij vertrekken in het geheim zonder dat hun ouders hier vanaf weten. Wanneer zij hierom gevraagd worden zeggen zij: "Dit is een verplichte emigratie." Zij beweren dat de omgeving van Halb (een plek in Syrië) in beslag is genomen en dat zij hier de wetten van Allah uitvoeren. Wat is uw advies voor hen en hetgeen zij beweren?

Antwoord:

Mijn advies over hetgeen zij beweren is dat zij Allah (سبحانه و تعالى) moeten vrezen! Zij dienen naar de mensen van kennis terug te keren met betrekking tot dit hoofdstuk. Want de mensen van kennis (de geleerden) hebben verduidelijkt dat er geen islamitisch vastgestelde djihaad is in Syrië. De boodschapper van Allah (صلى الله عليه و سلم) heeft verduidelijkt dat de islamitisch vastgestelde djihaad voorwaarden heeft zoals:

De eerste voorwaarde: Dat deze plaatsvindt met de leider (iemaam). De profeet (صلى الله عليه و سلم) heeft gezegd:

"De leider is een schild voor hen. Zij worden (door hem) beschermd en zij strijden achter hem."

Zij die erop uit trekken naar Syrië vertrekken zonder de toestemming van de leider en zij splitsen zich af van de islamitische gemeenschap. Hiermee creëren zij verschillende problemen die als gevolg daarvan problemen veroorzaakt voor de moslims en de islam. Het erop uit trekken (zoals voorkomt in de vraag) is tegenstrijdig aan deze voorwaarde.

De tweede voorwaarde voor de islamitisch vastgestelde djihaad: Dat dit plaatsvindt onder een duidelijk vaandel om Allah`s woord het allerhoogste te laten zijn. Want de profeet (صلى الله عليه و سلم) heeft gezegd:

"Degene die onder een blind vlag strijdt en vervolgens sterft, die sterft de dood van Djaahiliyyah (pre-islamitisch tijdsperiode)."[1]

Het is bekend dat de djihaad in Syrië geen duidelijk vaandel heeft om Allah`s woord het allerhoogste te laten zijn. Tussen hen (degenen die vechten) bevinden zich christenen, secularisten, nationalisten, degenen die islam claimen zoals de takfieries en degenen met dwalingen. Het strijden onder de vaandel (met al deze voorgenoemde groepen) is dus geen strijd onder een duidelijk vaandel om Allah`s woord het allerhoogste te laten zijn.

Wanneer één van hen zegt: "Wij strijden om Allah`s woord het allerhoogste te laten zijn!"

Dan zeggen wij dat het strijden om Allah`s woord het allerhoogste te laten zijn verplicht dient plaats te vinden achter een islamitisch vastgestelde leider. Jullie hebben geen islamitisch vastgestelde leider waarachter jullie kunnen strijden.

Wanneer zij dan zeggen: "Wij hebben een leider die wij over ons groep hebben aangesteld dus hij is een islamitisch vastgestelde leider." Dan zeggen wij:

Jullie zijn fout. Want over deze leider die jullie hebben aangesteld, daarover wordt niet gezegd dat hij de islamitisch vastgestelde leider is waar de moslimgemeenschap onder valt omdat jullie hem hebben aangesteld?!. Want de leider in werkelijkheid), is de leider van de moslimgemeenschap en dat is de bedoeling van de overlevering (waarin dit voorkomt).

De derde voorwaarde: Dat men zich voorbereid voor djihaad. Allah (سبحانه و تعالى) zegt:

"En bereid jullie voor op (de strijd met) hen met datgene waartoe jullie in staat zijn wat betreft macht en met de vastgebonden paarden, om hiermee de vijand van Allah en jullie vijand angst in te boezemen en anderen naast hen die jullie niet kennen (maar) die Allah wel kent. En wat jullie ook van iets uitgeven op de Weg van Allah, jullie zullen ervoor worden beloond en er zal jullie geen onrecht worden aangedaan." [Al-Anfaal(8):60]

Welke islamitisch vastgestelde voorbereiding hebben zij (die naar zulke plekken vertrekken) getroffen om te strijden? Zij weten niet hoe ze om moeten gaan met een wapen, zij kennen niets over strijd strategieën, zij kennen de zaken niet die te maken hebben met djihaad en zij kennen de omgeving niet waarin zij willen strijden. Al deze zaken weten zij niet. Welke voorbereiding hebben zij dan getroffen om te gaan strijden in zulke plekken?!

Zonder twijfel begaan zij hiermee (d.w.z. het tegengaan van deze voorwaarden) een handeling die tegenstrijdig is aan de wetgeving van Allah. En de boodschapper van Allah (صلى الله عليه و سلم) heeft gezegd:

"Hij die een handeling van aanbidding verricht, waarop niet ons bevel staat, het zal verworpen worden."

Deze handeling van hun wordt dus verworpen. En het zal hen niet van nut zijn wanneer zij zeggen dat onze intentie het strijden omwille van Allah is. Want wanneer een zuivere intentie niet gepaard gaat met een handeling die overeenkomt met de islamitische wetgeving van Allah, dan heeft dit geen nut. Want een handeling wordt alleen geaccepteerd wanneer men een zuivere intentie heeft en wanneer het volgens de profetische leiding plaatsvindt waarmee de boodschapper van Allah (صلى الله عليه و سلم) is gekomen. Vandaar dat de boodschapper van Allah (صلى الله عليه و سلم) zei:

"Hij die een handeling van aanbidding verricht, waarop niet ons bevel staat, het zal verworpen worden."

De vierde voorwaarde: Dat de boodschapper van Allah (صلى الله عليه و سلم) de jongeren terugstuurde (in het strijden) omdat zij nog niet de juiste leeftijd hadden bereikt. Zoals hij (صلى الله عليه و سلم) `Abdoellah bin `Omar (رضي الله عنه) terugstuurde toen hij wilde strijden tijdens de veldslag van Oehoed. Zo ook heeft hij meerdere jonge metgezellen teruggestuurd toen zij wilde strijden terwijl zij mannen waren. Hoe zit het dan met jonge meisjes? Zonder twijfel telt dit meer voor hen omdat de oorsprong is dat zij er niet op uit trekken om te strijden. Want er is geen djihaad voor de vrouw, de djihaad voor de vrouw is Hadj (de bedevaart).

Wat verder nog in de vraag voorkomt dat zij erop uit trekken om te strijden vanuit het oogpunt van emigratie (hiedjrah) en dat het emigreren verplicht is, daar zeggen wij over:

Het emigreren van het land van ongeloof naar het land van islam kan verplicht of aanbevolen zijn. Het is verplicht voor degene die hiertoe in staat is en vreest voor zijn religie wanneer hij in het land van ongeloof blijft en zijn religie niet openlijk kan uitvoeren.

Het is aanbevolen voor degene die zijn religie openlijk kan uitvoeren en niet vreest voor fitnah voor zichzelf wanneer hij in et land van ongeloof blijft. In deze situatie zeggen we tegen hem: Het is aanbevolen voor je om te emigreren naar het land van islam.

In de eerste situatie is het verplicht om te emigreren vanuit het land waar je niet openlijk je religie kan uitvoeren en je niet garant kan staan voor je religie of in het vervallen van fitnah. Omdat je in staat bent om dit land te verlaten en te emigreren. En het emigreren is het verhuizen van het land van ongeloof naar het land van islam.

En de vraag luidt: Is de situatie zo in Syrië dat het een islamitisch land maakt? Hetgeen duidelijk is, is dat deze staat is gebouwd op de Noesayrie madhab, de madhab al-Dja`farie. Deze madhab daar hebben de geleerden over geoordeeld dat het madhab van ongeloof is. En zij bestrijden de islam en de moslims. Waarschijnlijk hebben jullie ook gehoord over de vele wreedheden die de islam en moslims toekomt in dat land. Hoe kan het vertrekken naar zo`n land om te strijden onder de emigratie van een land van ongeloof naar een land van islam vallen?!

Integendeel, vandaag de dag is IS (islamitische staat) een land van fitnah, dwaling, vijandigheid en brutaliteit.

Dit is zonder twijfel een vreemde zaak. Er is geen macht noch kracht behalve met Allah. Tot Allah behoren wij en tot Hem zullen wij terugkeren.

Het is dus een plicht voor deze jonge meisjes en jongens om zulke zaken niet te verrichten. Zij dienen op te passen om hun leven niet te verpesten en dat zij in zondigheid en tegenstrijdigheid vervallen onder het mom dat zij Allah willen gehoorzamen of overeen willen komen met de islamitische wetgeving. Voorwaar, dit is van de satan en van de misleiding van de mensen van dwaling.

Ik vraag Allah om ons te beschermen tegen ieder kwaad. En Allah weet het beter.

Moge Allah`s zegeningen en vrede op Mohammed (صلى الله عليه و سلم), zijn familie en al zijn metgezellen zijn.

Bron: https://m.facebook.com/mohammadbazmool/posts/774567769328378
Vertaling: Youssef aboe Safiyyah
Gepubliceerd op: www.ahloelhadieth.com


[1] Voetnoot vertaler: Degene die dus strijdt voor een onduidelijk doel.

  • Created on .
  • Hits: 3301