• Opvoeden van dochters
  • banner boze oog
  • Tauwhied O Dienaren van Allah

Bidden in een ruimte met afbeeldingen aan de muur

Vraag:


“De Raad werd gevraagd over het gebed op de werkplek, in een ruimte waar afbeeldingen van mensen aan de muur voor hen hangen. Is het gebed geldig en zouden ze moeten blijven bidden in zon ruimte?”

 

Antwoord:

“Het gebed is geldig, en dit schaadt hen niet, insha Allaah, als ze genoodzaakt zijn om op zo`n plek te bidden, vanwege de afwezigheid van een nabije moskee. Echter, het is voor hen verplicht om hun best te doen om met hun supervisors de afbeeldingen in deze ruimte te verwijderen, of om een andere plek te vinden waar geen afbeeldingen aanwezig zijn. Het bidden op een plek waar afbeeldingen aanwezig zijn voor de mensen is namelijk een soort van imitatie van de aanbidders van valse goden, en meerdere overleveringen laten zien dat het verboden is om de vijanden van Allaah te imiteren, en ze laten zien dat het verplicht is om hen tegen te gaan. Men moet ook weten dat het ophangen van afbeeldingen aan de muren van dingen die een ziel hebben, niet toegestaan is. Het is van de wegen van buitensporigheid en shirk, vooral als het afbeeldingen betreft van geerde mensen. En we smeken Allaah om welslagen en leiding voor ons allen.

En door Allaah komt het succes, en moge Allaahs Sallaah en Salaam op onze Profeet zijn, op zijn familie en zijn metgezellen.”

 

Bron Fataawa al-Lajnah ad-Daaimah lil-Buhooth al-'Ilmiyyah wal-Iftaa, - Volume 6, Pagina 251, Fatwa Nr.1874

Het advies van Shaych Ibn Baaz aan Mohammed al-Mas`arie, Sa`d al-Faqieh en Osaamah ibn Laden

Shaych ‘Abdoel-‘Aziez ibn Baaz (rahiemehoellaah) heeft gezegd:

 

“Het is verplicht voor iedereen om samen te werken met de leiders en de commissies. Zo ook samen met elke uitnodiger naar de waarheid, er moet samenwerking zijn op de waarheid en op het duidelijk maken en het uitnodigen naar de waarheid en het verwijderen van corruptie en het oordelen ermee. Dit is een verplichting voor alle moslims, door de middelen die door Allaah Soebhaanehoe zijn voorgeschreven in Zijn Uitspraak:

“Nodig uit naar de Weg van jou Heer, met wijsheid en goede berisping. En discussieer met hen met datgene wat het beste is.” [Soerah Nahl 16:25]

En er is ook de uitspraak van Allaah Soebhaanehoe:

 

“En wie is beter in uitspraak dan degene die uitnodigt naar Allaah en vrome daden verricht.” [Soerah Ibrahiem 41:33]

 

En er is ook de uitspraak van Allaah Soebhaanehoe:

 

“En redetwist niet met de mensen van het Boek, behalve met datgene wat het beste is, behalve met diegene die een overtreding begaan tegen jou.” [Soerah `Ankaboet 29:46]

 

En er is ook de uitspraak van Allaah Soebhaanehoe:

 

“En door de Barmhartigheid van Allaah, behandelde jij hen beleefd. En was je hard en grof geweest, zouden zij zich van jou hebben ontdaan” [Soerah Aali-`Imraan 3:159]

 

En er is ook de uitspraak van Allaah de Meest Machtige en Majesteitelijke, toen hij Moesaa (Mozes) en Haaroen zond naar Fir`auwn (de Farao):

 

“Dus spreek hem aan met een woord dat mild is, zodat hij zich misschien herinnert of vreest.” [Soerah Taa Haa 20:44]

 

Wat betreffende hetgeen Mohammed al-Mas`arie[1] en Sa`d al-Faqieh en eenieder die zich ook met hen associeert (hun soortgelijken) tot stand hebben gebracht aan verspreiding van corrupte en afgedwaalde uitnodigingen, dan is dit zonder twijfel een geweldig groot kwaad. En zij zijn uitnodigers naar groot kwaad en immense corruptie. Dus de verplichting is om te waarschuwen tegen hun publicaties en om deze te verwijderen en te vernietigen. En men moet niet met hen samenwerken in wat dan ook uitnodigt naar corruptie, kwaad, valsheid en fitan (rampspoeden), want Allaah heeft bevolen om samen te werken in rechtvaardigheid en vroomheid, en niet te samen werken in kwaad, valsheid en verspreiding van leugens en valse uitnodigingen die verdeeldheid veroorzaken en de veiligheid (van het land) in geding brengt en andere dan dit.

 

Het is verplicht om deze publicaties die zijn voortgekomen van al-Faqieh, of van al-Mas’arie, of van andere dan de twee van hen van de uitnodigers naar valsheid, of van de uitnodigers naar kwaad en verdeeldheid, te verwijderen, te vernietigen en niet naar om te kijken.

 

En het is verplicht om hen te adviseren en hen te leiden naar de waarheid en te waarschuwen tegen deze valsheid. Het is voor niemand toegestaan om samen met hen te werken in deze corruptie. En het is verplicht om hen oprecht te adviseren en hen uit te nodigen om terug te komen naar de leiding en om deze valsheid te verlaten.

Dus mijn advies aan al-Mas’arie, al-Faqieh en Ibn Laaden en al degenen die hun weg volgen is om deze vernietigende weg te verlaten, en om Allaah te vrezen en op te passen voor Zijn Wraak en Zijn Boosheid, en om berouw te tonen aan Allaah van alles wat voorgegaan is van hen. En Allaah -Heilig is Hij- heeft zijn berouwhebbende dienaren beloofd dat Hij zijn berouw (tauwbah) zal accepteren en goed voor hen zal zijn. Zoals Allaah -Heilig is Hij- heeft gezegd:

 

“Zeg, ‘O Mijn dienaren die buitensporig zijn tegenover zichzelf. Wanhoop niet de Barmhartigheid van Allaah! Voorwaar, Allaah vergeeft alle zonden’. Voorwaar, Hij is de Meest Vergevensgezind, de Meest Barmhartige. En keert terug naar jullie Heer en geeft jullie over aan Hem, voordat jullie de straf zal overkomen en (vervolgens) geen hulp zullen krijgen ” [Soerah Zoemar 39:53-54]

 

En Allaah -Heilig is Hij- zegt:

 

“En zoek allen vergevenis bij Allaah! O jullie gelovigen, zodat jullie hopelijk succesvol zullen zijn.” [Soerah Noer 24:31]

 

En de Verzen in deze betekenis zijn veel,

 

Dus de bedoeling is dat het verplicht is voor alle moslims om samen te werken met de leiders in goedheid, leiding en profijt zodat goedheid wordt bereikt en zodat het veiligheid met zich meebrengt en zodat het de onderdrukking verwijdert en overwinning zal brengen aan de onderdrukten en zodat de rechten overgebracht kunnen worden. Dit is de verplichting voor alle moslims, het samenwerken met de leiders, rechters en uitnodigers naar Allaah, en met iedereen die werkt om de waarheid duidelijk te maken. Het is verplicht om hier naar uit te nodigen, of dit nou in een staat van overwinning is of onderdrukking, en om de onderdrukker tegen te houden en om het Bevel van Allaah te vestigen, en het goede te gebieden en het kwade te verbieden en uit te nodigen naar goedheid en het vermijden van valsheid. Dus het is verplicht om samen te werken en degene die afwijkt van het goede te adviseren, en te gidsen naar het goede en naar de redenen van verlossing, totdat er overvloedig goeds en algemeen profijt is bereikt en totdat corruptie, kwaad en verschillen door middelen van Sharie`ah[2] zijn verwijderd en totdat de mensen in een staat van goedheid zijn, oprecht zijn in het samenwerken op rechtvaardigheid en vroomheid. Maar als zij samenwerken op valsheid, kwaad en corruptie, dan zullen de calamiteiten en verstoringen van vrede de overhand hebben en valsheid zal overwinning worden geschonken. En de waarheid zal begraven worden, en dit is wat geliefd is bij de Shaytaan en die Shayatien (duivels) van onder de Djinn en Mensheid. Dus de verplichting is om te waarschuwen tegen hetgeen de Shayatien van de Djinn en Mensheid naar uitnodigen en om te adviseren met alle middelen voor veiligheid en alle middelen van goedheid en leiding en om te adviseren in het samenwerken met de leiders in al hetgeen goed is en samen te werken met iedereen die uitnodigt naar goedheid. En het is verplicht om het Bevel van Allaah te vestigen en om overwinning te geven aan de waarheid om datgene te vestigen wat goed is. En het is verplicht om samen te werken met iedereen die werkt voor rectificatie en in het waarschuwen en het verdrijven van valsheid en diegene die waarschuwt tegen de redenen voor opsplitsing en geschil.

 

Dit is de verplichting, zoals Allaah -Heilig is Hij- en Nobele zegt:

 

“En werk samen in rechtvaardigheid en vroomheid en werk niet samen in zonde en transgressie. En vrees Allaah, aangezien Allaah zwaar is in zijn bestraffing.” [Soerah Maa`idah 5:2]

 

En Allaah -Heilig is Hij- en Nobele zegt:

 

“Bij de tijd! Voorwaar, alle mensen zijn in verbeuring (verlies ten gevolge van schuld en zonde). Behalve degenen die geloven (in Allaah) en goede daden verrichten en elkaar aansporen tot de Waarheid en elkaar aansporen tot geduld." [Soerah al-`Asr 103:1-3]

 

En Allaah -Heilig is Hij- zegt:

 

“En houd jullie allen gezamenlijk vast aan het Touw (i.e. Islaam, Qor`aan, Soennah) van Allaah en wees niet verdeeld.” [Soerah Aali-`Imraan 3:103]

 

Dit is hetgeen wat succes bevat, ware Iemaan (geloof), rechtvaardige handelingen en een goed einde. Dit is hetgeen waar goedheid mee bereikt wordt en samenwerking op rechtvaardigheid en vroomheid, net zoals dit hetgeen is hoe kwaad wordt voorkomen en de landen in veiligheid verblijven en het vertrouwen wordt behouden. En dit is hoe samenwerking in het goede wordt bereikt, en de onwetende die corruptie veroorzaakt wordt verwijderd, en de persoon van waarheid en leiding de overwinning wordt geschonken.

 

Dus we vragen Allaah bij Zijn meest Schone Namen en Zijn Verheven Eigenschappen om iedereen succes te schenken in goedheid en om hen begrip (fiqh) te schenken in de religie en om de omstandigheden van alle moslims te verbeteren. En wij vragen Allaah om iedereen toevlucht te schenken van de kwaadheid van henzelf, zondige handelingen en het volgen van begeerten. En wij vragen Allaah om ons toevlucht te schenken tegen de misleidende fitan (rampspoeden, beproevingen), net zoals we Allaah vragen om onze leiders succes te schenken in al het goede en om hen te ondersteunen in het goede en om door middel van hen overwinning aan de waarheid te schenken. En wij vragen   Hem -Heilig is Hij- om hen het begrip van de religie te schenken en om hen overwinning te schenken wanneer zij het goede ondersteunen en om hen toevlucht te schenken van eenieder die de Sharie`ah van Allaah tegen gaat. En wij vragen Allaah om ons en hen van onder degenen te maken die geleid zijn en andere doen leiden, net zoals wij Allaah -Heilig is Hij- vragen om de omstandigheden van de moslims te verbeteren in elke periode. En wij vragen Allaah om hen het begrip van de religie te schenken, en wij vragen Allaah om de beste van hen aan te stellen om op hen te passen en om hun regeringsleiders te verbeteren en om het woord van de moslims samen te brengen op waarheid en leiding. Voorwaar, Hij is dichtbij en Alhorend. En moge de vrede en smeekbeden van Allaah op onze Profeet Mohammed en zijn Familie en zijn Metgezellen zijn.

 

Bron: Madjmoe` al-Fataawa wa Maqaalatoel-Moetanawwi`ah blz 99-102. onder de titel: ‘De verduidelijking van de rechten van de leiders over de natie.’


[1] Heden verblijft hij samen met Al-Faqieh in Londen.
[2] Sharie`ah: De Islaamitische Wetgeving puur genomen van de Qor`aan, authentieke overleveringen van de Profeet (salallaahoe `alayhie was sallem) en het begrip van de Metgezellen van de Profeet.

De ongeoorloofdheid om in opstand te komen tegen de regeringsleiders, ook al zijn zij onrechtvaardig

Iemaam at-Tahawie (rahiemahoellaah) zegt:


“En wij (Ahloes-Soennah wal Djama'ah) zien het niet als geoorloofd om in opstand te komen tegen onze Iemaams en zij die de autoriteit over ons hebben, ook al zijn ze onrechtvaardig.”


Al-Albaanie (rahiemahoellaah) zegt:


“De uitlegger – Ibn Abiel ‘Iezz – heeft hierbij vele ahadieth vermeld, waarvan de authenticiteit is nagegaan in zijn boek. Hij zegt hierna: “Voor wat betreft de verplichting om hen (de hoekaam of regeringsleiders) te gehoorzamen, ook al zijn ze onrechtvaardig, (dan is de reden daarvoor) dat het onder het gezag uittreden bij hen, consequenties met zich meebrengt die vele malen groter zijn, dan dat hun onrechtvaardigheid met zich meebrengt. Sterker nog, bij het geduldig verdragen van hun onrechtvaardigheid, worden de zondes gewist. Immers, Allaah heeft hen slechts wegens de verdorvenheid van onze handelingen, over ons in autoriteit gesteld. En de verrekening is op basis van de soort handeling. Het is daarom aan ons, om ons best te doen in het zoeken van vergiffenis, berouw, en het corrigeren van ons handelen.


Hij, de Meest Verhevene, zegt:


“En wat voor een rampspoed jullie ook treft, het is door wat jullie eigen handen ervan gemaakt hebben.” “En zo zullen wij enkele onrechtplegers elkaar laten zien wat zij deden.”


Als een groep zich dus vrij wil maken van het onrecht van hun leider, dan moeten zij (zelf) het onrecht achterwege laten.”

Ik zeg hierop:


“Hierin is een verduidelijking van de weg om zich vrij te maken van het onrecht van een regeringsleider, die “van onze soort zijn en onze eigen taal spreken” en dat is dat de moslims tauwbah maken naar hun Heer en zij hun ‘aqiedah corrigeren, en zichzelf en hun families opvoeden met de correcte Islaam, waarbij zij de uitspraak van de Meest Verhevene tot uiting brengen:


“Waarlijk, Allaah verandert de toestand van een volk niet totdat zij datgene in henzelf veranderen.”


En de weg om zichzelf vrij te maken, is niet zoals sommige mensen denken, om in opstand te komen met wapens tegen de regeringsleiders, of door middel van een militaire coup de macht te grijpen. En, naast het feit dat het behoort tot de bid’ah van deze tijd, is het ook tegenstrijdig aan de teksten van de Sharie’ah, waarin het bevel staat om datgene wat in onszelf is te veranderen. En zo ook is het noodzakelijk om een fundament neer te leggen, waarop gebouwd kan worden:


“En Allaah zal zeker diegenen helpen die Hem (Zijn Religie) helpen. Voorzeker! Allaah is Meest Krachtig, Meest Machtig.”


Einde van zijn woorden (rahiemahoellaah).

Bron: Aqiedat at-Tahawieyah.

Recente toevoegingen...

Zoek...