Het oordeel over degenen die niet regeren met datgene wat Allaah geopenbaard heeft

[1] : Fatwaa (nr. 5226):

 

Vraag:

 

“Wanneer is takfier (het ongelovig verklaren van een Moslim) geoorloofd en wanneer is dit niet geoorloofd? En om welke vorm van takfier gaat het in de volgende uitspraak van Allaah:

“En zij die niet regeren volgens hetgeen Allaah geopenbaard heeft, zij zijn de ongelovigen.” [Soeraah Maa‘idah 5:44]?”

Antwoord:

“Alle lof is enkel en alleen aan Allaah, en moge de gebeden en de vrede rusten op Zijn boodschapper, en zijn familie en zijn metgezellen. En wat volgt...

Wat betreft uw vraag naar 'Wanneer is takfier geoorloofd en wanneer is het niet geoorloofd', zijn we van mening dat u uitleg moet verschaffen over wat u dwars zit, voordat wij de voorwaarden aan u kunnen uitleggen. Wat betreft de vorm van takfier in de uitspraak van Allaah:

 

“En zij die niet regeren volgens hetgene Allaah heeft geopenbaard, zij zijn de ongelovigen.” [Soeraah Maa‘idah 5:44]

 

dan is het grote koefr (koefr akhbar). Al-Qoertoebee zegt in zijn tafsier [2], ‘Ibn ’Abbaas en Moejaahid zeiden: “Wie niet oordeelt met datgene Allaah openbaarde ter verwerping van de Qor'aan en de uitspraken van de Boodschapper (salallaahoe ’alayhi wa sallam) ontkent, is een ongelovige.” Maar diegene die regeert met iets anders dan datgene wat Allaah geopenbaard heeft, en hij gelooft dat hij zondigt, maar hij niet regeert met wat Allaah openbaarde, vanwege steekpenningen die hij hiervoor ontvangt, of omwille van iets anders, of (vanwege) angst voor vijandschap van zijn volk of vanwege de nabijheid naar hen, of hun vriendschap met hem, of een gelijkaardige situatie als dit, dan kan dit geen grote koefr zijn. Beter gezegd, het is een zonde, en inderdaad het is ongeloof kleiner dan ongeloof (koefrin doena koefr) en onderdrukking kleiner dan onderdrukking (dhoelmin doena dhoelm) en ongehoorzaamheid kleiner dan ongehoorzaamheid (fisqin doena fisq). En alle succes is met Allaah. En moge de Gebeden en Vrede van Allaah zijn op onze Profeet Mohammed en zijn familie en zijn Metgezellen.”


[2] : Fatwaa (nr. 5741):

 

Vraag:

 

“Wordt diegene die regeert met een andere wet dan datgene Allaah heeft geopenbaard, beschouwd als een moslim, of als een ongelovige die grote koefr begaat? En worden zijn daden aanvaardt?”

 

Antwoord:

 

“Alle lof is aan Allaah alleen, en moge de Gebeden en de Vrede rusten om Zijn boodschapper, en zijn familie en zijn metgezellen. En wat volgt...

Allaah - de Meest Verhevene - zegt

 

“En zij die niet regeren volgens hetgene Allaah heeft geopenbaard, zij zijn de ongelovigen.” [Soeraah Maa‘idah 5:44]

 

En Allaah - de Meest Verhevene – zegt

 

“Diegene die niet regeren volgens hetgene Allaah heeft geopenbaard, zij zijn de overtreders.” [Soeraah Maa'idah 5:45]

 

En Allaah - de Meest Verhevene – zegt

 

“En zij die niet regeren volgens hetgene Allaah heeft geopenbaard, zij zijn de ongehoorzamen.” [Soeraah Maa'idah 5:47]

 

Echter, indien hij dit wettelijk toegestaan verklaart en indien hij gelooft dat dit geoorloofd is, dan is zijn ongeloof groot (grote koefr) en zijn dhoelm (onderdrukking) is groot (grote dhoelm) en zijn fisq (ongehoorzaamheid) is groot (grote ongehoorzaamheid), en dit doet hem buiten de Religie treden. Maar indien hij dit doet tengevolge van het ontvangen van steekpenningen of voor een andere reden, maar hij gelooft nog steeds dat het onwettig is, dan hij is een zondaar en wordt hij beschouwd als een ongelovige met kleiner ongeloof en een ongehoorzame met kleinere ongehoorzaamheid. Dit heeft hem niet de religie doen verlaten, overeenstemmend met de verklaring van de Mensen van Kennis in hun uitleg (tafsier) van de boven vermeld ayaat. En het succes is met Allaah en moge de vredesbegroetingen van Allaah zijn op onze Profeet Mohammed, zijn Familie en Zijn Metgezellen.”


[3] : Fatwaa (nr. 6310):

 

Vraag:

 

“Wat is uw uitspraak betreffende diegene die met door mens gemaakte wetten regeert, wetende dat deze wetten fout zijn. Toch bestrijdt hij deze wetten niet, noch zet hij zich in om deze wetgeving te vernietigen.”

 

Antwoord:

 

“Het is verplicht om te regeren volgens het Boek van Allaah en de Soennah van Zijn Boodschapper (sallallaahoe ’alayhi wa sallam) regeren wanneer er een geschil is. Allaah - de Verhevene – zegt:

 

“En als jullie over iets van mening verschillen (of onenigheid hebben over een Islaamitische aangelegenheid) verwijs (refereer, kom terug op) dan naar Allaah (Zijn Woord - de Qor'aan) en de Boodschapper (de authentieke Soennah), indien jullie in Allaah en de Laatste Dag geloven. Dat is de beste manier om tot eensgezindheid te kunnen komen.” [Soerah An-Nisaa‘ 4:59]

 

En Allaah de Verhevene zegt:

 

“Neen. Bij jouw Heer, zij geloven niet totdat zij jou laten oordelen over hetgeen dat tussen beiden is gekomen en dan in zichzelf geen twijfel vinden tegen jouw oordeel, en zij het volledig aanvaarden.” [Soerah An-Nisaa‘ 4:65]

Dus het leiderschap moet verwijzen naar Allaah, de Meest verhevene en naar de authentieke Soennah van de Boodschapper (sallallaahoe ’alayhi wa sallam). En als zij niet met beide regeren, en als zij beweren dat het wettig (halaal) is om met seculaire (democratische, of andere systemen) wetten te regeren, tengevolge van hun ziekelijk verlangen naar geld of status. Dan begaat hij een zonde, bijgevolg hij ongehoorzaam is met ongehoorzaamheid kleiner dan ongehoorzaamheid (fisq doena fisq) is, desondanks treedt hij hierdoor niet uit het territorium van Iemaan (geloof).”

Arabische Bron: Genomen uit al-Asaalah (Uitgave 29/ Blz. 77-78)

  • Created on .
  • Hits: 3030

Fataawa betreffende de Qaadiyaanieyyah (Ahmedieyyah)

Vraag:


“Wat is het Islaamitisch oordeel over een nieuwe religie en haar volgelingen, religie ik bedoel hiermee datgene wat men Ahmedieyyah (Qadiyaanieyyah) noemt? En daarbij, wanneer en waar is deze religie ontstaan en wat is het Islaamitisch oordeel over mensen die het goedkeuren?”

 

Antwoord:

“Alle lof is aan Allaah, de Ene, en de gebeden en begroetingen zijn op Zijn Boodschapper, op zijn familie en op zijn metgezellen. Om verder te gaan…

De Pakistaanse regering heeft geoordeeld dat deze mensen buiten de schoot van Islaam vallen; ook, de Moslim Wereld Liga in Mekka heeft een gelijkaardige fatwa hierover uitgevaardigd. In de bijeenkomst van de Moslim Geleerden (Moslim Wereld Liga) in het jaar 1394 N.H. (1974 N.C.), werd een geschreven verklaring opgetekend om de ware principes van deze groep te verklaren, hoe en wanneer zij begonnen, enzovoorts.


Samengevat, deze groep heeft verklaard dat Mirza Ghoelaam Ahmed, een Indiër, een profeet is die openbaringen van Allaah ontving en dat niemand correct zal zijn in zijn Islaam, tenzij hij in hem geloofd (Mirza). Hij (Mirza) werd geboren in de 13de eeuw, terwijl Allaah (Soebhaanahoe wa Ta'aala) ons verteld heeft in zijn Boek (de Qor'aan) dat de Profeet Mohammed (salallaahoe 'alayhie was sallem) de laatste der profeten is; alle Moslim geleerden hebben een eenstemmig oordeel gegeven dat eenieder die beweert dat er na hem (salallaahoe 'alayhie was sallem) een nieuwe profeet kan verschijnen een kafier (ongelovige) is, omdat hij dan liegt over Allaah's Boek en over de hadieth van de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem) welke verklaard dat hij (salallaahoe 'alayhie was sallem) de allerlaatste van de Profeten is. Tevens, zou dit tegenstrijdig zijn aan de overeenstemming van de Moslim Oemmaah.

En bij Allaah is al het succes en moge Allaah Zijn Vrede en Zegeningen zenden naar onze profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem) en naar zijn familie en zijn metgezellen.”


Vraag:

 

“Wij verzoeken uw uitleg over het Islaamitische oordeel betreffende de Qaadiyaanieyyah groep, en hun zichzelf tot ‘profeet’ verklarende leider Ghoelaam Ahmed al-Qaadiyaanie. Ik verzoek u ook om mij een aantal boeken toe te sturen waarin onderzoek staat over deze groep aangezien ik mijzelf bezig houdt met het bestuderen van hen?”


Antwoord:


“Het profeetschap was vervolledigd door onze profeet Mohammed (salallaahoe 'alayhie was sallem), dus is er geen profeet na hem, want dit staat vast in de Qor'aan en de Soennah. Dus diegene die beweert dat hij profeet is na dit, is een leugenaar. En van onder hen (de leugenaars) is Ghoelaam Ahmed al-Qaadiyaanie. En zijn uitspraak over dat hij een profeet is, is een leugen, en datgene wat de Qaadiyaanieyyoen (zijn volgelingen) beweren, hun bewering is vals.


En er is reeds een oordeel van de Raad van Grote Geleerden in Saoedi-Arabië uitgevaardigd betreffende de Qaadiyaanieyyoen, waarin vermeld wordt dat zij een kaafir (ongelovige) sekte zijn omwille van hun geloofsovertuigingen.


En bij Allaah is al het succes en moge Allaah Zijn Vrede en Zegeningen zenden naar onze profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem) en naar zijn familie en zijn metgezellen.”

Het Verschil tussen de Moslims en de Ahmedieyyah's


Vraag:

 

“Wat is het verschil tussen de Moslims en de Ahmedieyyah's?”


Antwoord:


“Het verschil tussen beide is:


De moslims zijn degenen die Allaah alléén aanbidden en die Zijn boodschapper Mohammed (salallaahoe 'alayhie was sallem) volgen en geloven dat hij de zegel van (alle) profeten is en dat er geen profeet na hem (komt).


Aangaande de Ahmedieyyah die de volgelingen zijn van Mirza Ghoelaam Ahmed, zij zijn koefaar (ongelovigen) en geen Moslims, omwille van hun bewering dat Mirza Ghoelaam Ahmed een profeet na Mohammed (salallaahoe 'alayhie was sallem) is, en eenieder die in deze aqiedah gelooft is kafier volgens alle geleerden van de Moslims, zoals Allaah (Soebhaanahoe wa Ta'aala) zegt:


“Mohammed is niet de vader van één van jullie mannen, maar hij is de Boodschapper van Allaah en de zegel (laatste) der Profeten.” [Soeraah al-Ahzaab 33: Vers 40]


En omwille van hetgene wat authentiek is verklaard, op het gezag van de Boodschapper van Allaah (salallaahoe 'alayhie was sallem), dat hij zei:


“Ik ben de zegel van alle profeten, er komt geen profeet na mij.”[1]


En bij Allaah is al het succes en moge Allaah Zijn Vrede en Zegeningen zenden naar onze profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem) en naar zijn familie en zijn metgezellen.”

Arabische Bron: Fataawa al-Lajnah ad-Daa.imah lil-Buhooth al-'Ilmiyyah wal-Iftaa. Blz.312-314.


[1] Overgeleverd door: Iemaam Ahmed - volume 2, pagina 398 en 412, volume 3 pagina 79 en 248, volume 4, pagina 81, 84, 127 en 128, volume 5, pagina 278; al-Boechaarie (Fath Al-Baarie) nummer 3535; Moeslim - nummer 2286 en 2287 en Aboe Daawoed - nummer 4252

  • Created on .
  • Hits: 2890

Het houden van Foto`s van jonge kinderen

Vraag:

 

“Is het toegestaan om foto’s van jonge kinderen te houden, waarop de helft, of het gehele lichaam op staat afgebeeld en hen in een fotoalbum te bewaren en niet om op de muren van het huis te hangen. Verduidelijkt u dit alstublieft voor ons.”

Antwoord:

“Alle lof is aan Allaah alleen en moge Hij Zijn zegeningen en vrede sturen over Zijn Boodschapper, zijn familie en metgezellen. Om verder te gaan: Het is niet toegestaan om foto’s te hebben ondanks dat zij niet aan de muren zijn gehangen of andere van zulk soort plaatsen, behalve voor identiteitspapieren, paspoorten, geld of ander van zulk soort documenten, want de behoefte genoodzaakt dit. Dit is vanwege de woorden van onze Profeet (salallaahoe ‘alayhie wasellem) aan ‘Alie (radiallaahoe ‘anhoe):

“Laat geen afbeelding (foto) behalve dat je het gezicht er af hebt gehaald.”

Moge Allaah onze Profeet (salallaahoe ‘alayhie wasellem) zegenen, zijn familie en metgezellen, en vrede over hem sturen.”

Bron: Fataawa al-Lujnati ad-Daaimah: 1/488

  • Created on .
  • Hits: 4043